Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

No es consideren contribuents de l'IRPF

Normativa: Art. 8.3 Llei IRPF

No tenen la consideració de contribuents pel IRPF les societats civils no subjectes a l'Impost sobre Societats, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (BOE del 18).

Les rendes corresponents a les mateixes s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, d'acord amb l'establert als articles 86 a 90 de la Llei del IRPF.

El règim d'atribució de rendes es comenta amb més detall al Capítol 10.