Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Quadre comparatiu

RÈGIM FISCAL ESPECIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL

Condicions i requisits per a la seva aplicació

A PARTIR D'1 DE GENER DE 2015
(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2014)

FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014
(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2009)

 1. Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el que es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol.
 2. Que no siguin esportistes professionals.
 3. Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d'alguna de les circumstàncies següents:

  • D'un contracte de treball.
  • De l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en capital del qual no participi o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada en els termes previstos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.
 4. Que no obtingui rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol
 • Des de l'1 de gener de 2007 fins a 1 de gener de 2010

  1. Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu anys anteriors al seu nou desplaçament a territori espanyol.
  2. Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d'un contracte de treball.
  3. Que els treballs es realitzin efectivament a Espanya.
  4. Que aquests treballs es realitzin per a una empresa o entitat resident a Espanya o per a un establiment permanent situat a Espanya d'una entitat no resident en territori espanyol.
  5. Que els rendiments del treball derivats de la comentada relació laboral no estiguin exempts de tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents.
 • Des de l'1 de gener de 2010 fins a 31 de desembre de 2014 

  A més dels requisits anteriors el següent:

  Que les retribucions previsibles derivades del contracte de treball a cadascun dels períodes impositius en els que s'apliqui aquest règim especial no superin la quantia de  600.000 euros anuals

RÈGIM FISCAL ESPECIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL

Contingut: regles per determinar el deute tributari

A PARTIR D'1 DE GENER DE 2015
(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2014)

FINS AL 31 DE DESEMBRE DE 2014
(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2009)

El deute es determina conforme a les normes de l'IRNR amb les següents especialitats:

 • La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entenen obtinguts en territori espanyol.
 • Es graven acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que sigui possible compensació alguna entre aquelles.
 • Per a la determinació de la quota íntegra s'apliquen les dues és - cales especifiques que estableix l'article 93 de la Llei de l'IRPF :

  • Una escala per a la part de la base corresponent a les rendes a què es refereix l'article 25.1. f) del TRLIRNR (dividends, interessos i guanys patrimonials).
  • Una escala per a la part de la base corresponent a la resta de rendes.
 • La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra de l'impost en:

  • La deducció per donatius, en els termes previstos en la Llei de l'IRPF i les retencions practicades a compte (incloses les quotes satisfetes a compte de l'IRNR ).
  • La deducció per doble imposició internacional a què es refereix l'article 80 de la Llei de l'IRPF

El deute es determina conforme a les normes de l'IRNR amb les següents especialitats:

 • Els contribuents tributen de forma separada per cada meritació total o parcial de la renda sotmesa a gravamen, sense que sigui possible compensació alguna entre aquelles.
 • La base liquidable de cada renda es calcula per a cadascuna d'elles segons el que estableix la TRLIRNR.
 • La quota íntegra s'obté aplicant a la base liquidable els tipus de gravamen que establia l'article 25.1 TRLIRNR en la redacció vigent a 31-12-2014 (tipus general: 24,75%; dividends, interessos i guanys patrimonials: 21%).
 • La quota diferencial és el resultat de minorar la quota íntegra de l'impost en la deducció per donatius, en els termes previstos en la Llei de l'IRPF i les retencions practicades a compte. També resulten deduïbles les quotes satisfetes a compte de l'IRNR