Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Treballadors desplaçats a territori espanyol des de l'1 de gener de 2015

Normativa: Art. 93 Llei IRPF

Atenció: d'acord amb la disposició addicional primera del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s'adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral (BOE del 29) les persones físiques que adquireixin la condició de contribuents per l'IRPF com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol amb motiu de la final de la  «UEFA EURO 2020» podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents, en els termes i condicions previstes en l'article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.

Àmbit d'aplicació

Normativa: Art. 113 Reglament IRPF

A partir de l'1 de gener de 2015 per a l'aplicació d'aquest règim especial els contribuents han de complir les següents condicions:

 1. Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el que es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol.
 2. Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d'alguna de les circumstàncies següents:

  • Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial decret 1006/1985, de 26 de juny.
   S'entendrà complerta aquesta condició quan s'iniciï una relació laboral, ordinària o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament sigui ordenat per l'ocupador i existiu una carta de desplaçament d'aquest.
  • Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en capital del qual no participi o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada en els termes previstos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.
 3. Que no obtingui rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol.

Contingut del règim especial

Normativa: Art. 114 Reglament IRPF

L'aplicació d'aquest règim especial implicarà la determinació del deute tributari de l'IRPF conforme a les normes establertes en el text refós de la Llei de l'impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març (d’ara endavant TRLIRNR), per a les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent amb les següents especialitats:

a. No resultarà d'aplicació el que disposen els articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 14 de l'esmentat TRLIRNR.

b. La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entendran obtinguts en el territori espanyol.
Ara bé, no es consideren obtinguts durant l'aplicació del règim especial els rendiments que derivin d'una activitat desenvolupada amb anterioritat a la data de desplaçament a territori espanyol o amb posterioritat a la finalització del desplaçament que ha de comunicar-se en el model 149, sens perjudici de la seva tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents quan els esmentats rendiments s'entenguin obtinguts en territori espanyol.

c. A l'efecte de la liquidació de l'IRPF, es gravaran acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que sigui possible compensació alguna entre aquelles.

d. Per a la determinació de la quota íntegra es diferencia dues bases liquidables a les que s'apliquessin diferents escales:

 • Base "A": Import de la base liquidable corresponent a les següents rendes a què es refereix l'article 25.1. f) del TRLIRNR:

  • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat
  • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.
  • Guanys patrimonials que es posin de manifest amb motiu de transmissions d'elements patrimonials

  A aquesta base se li aplicaran  els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Quota íntegra eurosResta base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Tipus aplicable
  Percentatge
  0 0 6.000 19
  6.000 1.140 44.000 21
  50.000 10.380 En endavant 23
 • Base "B": Import de la base liquidable corresponent a la resta de rendes a la que se li aplicaran el 2020 els tipus que s'indiquen en la següent escala.

  Part de la base liquidable
  euros
  Tipus estatal aplicable
  Percentatge
  Fins a 600.0000 euros 24
  Des de 600.000,01 euros d’ara endavant 45

e. La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra de l'IRPF en:

 • Les deduccions per donatius i les retencions i ingressos a compte que s'haguessin practicat sobre les rendes del contribuent (incloses les quotes satisfetes a compte de l'Impost sobre la Renda de no Residents).

  Atenció: les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l'impost es practicaran, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb la normativa de l'Impost de la Renda de no Residents. No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà el 24 per 100. Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedeixin 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable el 2018 a l'excés serà el 45 per 100.

 • La deducció per doble imposició internacional a què es refereix l'article 80 de la Llei de l'IRPF aplicable als rendiments del treball obtinguts a l'estranger, amb el límit del 30 per 100 de la part de la quota íntegra corresponent a la totalitat dels rendiments del treball obtinguts durant aquell període impositiu.

  A aquests efectes, per calcular el tipus mitjà efectiu de gravamen haurà de tenir-se en compte la quota íntegra i la base liquidable, exclosa, en ambdós casos, la part de les mateixes corresponent a les rendes a les que es refereix l'article 25.1 f) del TRLIRNR.

Durada

Normativa: Art. 115 Reglament IRPF

El règim especial s'aplicarà durant el període impositiu en el que el contribuent adquireixi la seva residència habitual a Espanya i durant els cinc períodes impositius següents.

A aquests efectes, es considerarà com a període impositiu en el que s'adquireix la residència el primer any natural en el que, una vegada produït el desplaçament, la permanència en territori espanyol sigui superior a 183 dies.

Exercici de l'opció pel règim especial

Normativa: Arts. 116 i 119 Reglament IRPF

L'exercici de l'opció de tributar per l'Impost sobre la Renda de no Residents ha de realitzar-se mitjançant la utilització del model de comunicació 149, aprovat per l'Ordre HAP /2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), de la qual presentació s'efectuarà en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta a la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeti, si escau, al treballador el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen.

Per presentar aquesta comunicació hauran d'estar inclosos en el Cens d'obligats Tributaris. En cas contrari, sol·licitaran prèviament l'alta en aquest Cens mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent.

A més, s'haurà d'adjuntar a la comunicació de l'opció la següent documentació :

 1. Quan s'iniciï una relació laboral, ordinària o especial, o estatutària amb un ocupador a Espanya, un document justificatiu emès per l'ocupador en el que s'expressi el reconeixement de la relació laboral o estatutària amb el contribuent, la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta a la Seguretat Social a Espanya, el centre de treball i la seva direcció, així com la durada del contracte de treball.
 2. Quan es tracti d'un desplaçament ordenat pel seu ocupador, còpia de la carta de desplaçament de l'ocupador, així com un document justificatiu emès per aquest en el que s'expressi la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta a la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeti, si escau, el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen, el centre de treball i la seva direcció, així com la durada de l'ordre de desplaçament.
 3. Quan es tracti de desplaçaments com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat, un document justificatiu emès per l'entitat en el que s'expressi la data d'adquisició de la condició d'administrador i que la participació del contribuent en l'entitat no determina la condició d'entitat vinculada en els termes previstos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.

  El contribuent també haurà de comunicar en el model 149 la finalització el seu desplaçament a territori espanyol en el termini d'un mes des que es produís aquesta circumstància.

Important: el contribuent que opti per la tributació per l'Impost sobre la Renda de no Residents quedarà subjecte per obligació real en l'impost sobre el patrimoni.

Renúncia i exclusió del règim especial

Normativa: Arts. 117 i 118 Reglament IRPF

Els contribuents que haguessin optat pel règim especial podran renunciar a la seva aplicació durant els mesos de novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què la renúncia hagi d'assortir efectes. Els contribuents que renunciïn a aquest règim especial no podran tornar a optar per la seva aplicació.

L'exclusió del règim especial es produeix per incompliment d'alguna de les condicions anteriorment comentades determinants de la seva aplicació, assortint aquesta efectes durant el període impositiu en què es produeixi l'incompliment. Els contribuents exclosos hauran de comunicar tal circumstància a l'Administració tributària en el termini d'un mes des de l'incompliment de les condicions que van determinar la seva aplicació.

Tant la renúncia com l'exclusió hauran de ser comunicades a l'Administració tributària en el model 149, aprovat per l'Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23).

Model especial de declaració en l'IRPF

Els contribuents que optin per aquest règim especial hauran de presentar i subscriure la seva declaració per l'IRPF en el model especial 151, aprovat en l'esmentada Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), en el lloc i termini establerts, amb caràcter general, per a la presentació de les declaracions de l'IRPF.

Els contribuents de l'IRPF que optin per l'aplicació d'aquest règim especial podran sol·licitar el certificat de residència fiscal a Espanya regulat en la disposició addicional segona de l'Ordre HAC/3316/2010, de 17 de desembre (BOE del 23), models dels quals figura en els annexos IV i V d'aquesta ordre.