Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Treballadors desplaçats a territori espanyol des de l'1 de gener de 2015

Normativa:Art. 93 Llei IRPF

Atenció: d'acord amb la disposició addicional primera del Reial Decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel que s'adopten determinades mesurades en matèria tributària i cadastral (BOE del 29) les persones físiques que adquireixin la condició de contribuents pel IRPF com a conseqüència del seu desplaçament a territori espanyol amb motiu de la final de la «UEFA EURO 2020» podran optar per tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents, en els termes i condicions previstos a l'article 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, del IRPF.

Àmbit d'aplicació

Normativa:Art. 113 Reglament IRPF

A partir de l'1 de gener de 2015 per a l'aplicació d'aquest règim especial els contribuents han de complir les següents condicions:

 1. Que no hagin estat residents en Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el qual es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol.
 2. Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d'alguna de les següents circumstàncies:

  • Com a conseqüència d'un contracte de treball, a excepció de la relació laboral especial dels esportistes professionals regulada pel Reial Decret 1006/1985, de 26 de juny.
   S'entendrà complerta aquesta condició quan s'iniciï una relació laboral, ordinària o especial diferent de l'anteriorment indicada, o estatutària amb un ocupador a Espanya, o quan el desplaçament sigui ordenat per l'ocupador i existeixi una carta de desplaçament d'aquest.
  • Com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en el capital de la qual no participi o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.
 3. Que no obtingui rendes que es qualificarien com obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol.

Contingut del règim especial

Normativa:Art. 114 Reglament IRPF

L'aplicació d'aquest règim especial implicarà la determinació del deute tributari del IRPF d'acord amb les normes establertes en el text refós de la Llei de l'Impost sobre la Renda de No Residents, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març (d'ara endavant TRLIRNR), per a les rendes obtingudes sense mediació d'establiment permanent amb les següents especialitats:

a. No resultarà d'aplicació el disposat als articles 5, 6, 8, 9, 10, 11 i 14 del citat TRLIRNR.

b. La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entendran obtinguts en territori espanyol.
Ara bé, no es consideren obtinguts durant l'aplicació del règim especial els rendiments que derivin d'una activitat desenvolupada anteriorment a la data de desplaçament a territori espanyol o posteriorment a l'acabament del desplaçament que s'ha de comunicar en el model 149, sense perjudici de la seva tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents quan els esmentats rendiments s'entenguin obtinguts en territori espanyol.

c. A efectes de la liquidació del IRPF, es gravaran acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que sigui possible cap compensació entre aquelles.

d. Per a la determinació de la quota íntegra es diferencia dues bases liquidables a què s'apliquessin diferents escales:

 • Base "A":Import de la base liquidable corresponent a les següents rendes a què es refereix l'article 25.1.f) del TRLIRNR:

  • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d'una entitat
  • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.
  • Guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d'elements patrimonials

  A aquesta base se li aplicaran els tipus que s'indiquen en la següent escala:

  Base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Quota íntegra eurosResta base liquidable de l'estalvi
  Fins a euros
  Tipus aplicable
  Percentatge
  0 0 6.000 19
  6.000 1.140 44.000 21
  50.000 10.380 D'ara endavant 23
 • Base "B":Import de la base liquidable corresponent a la resta de rendes a què se li aplicaran el 2020 els tipus que s'indiquen en la següent escala.

  Part de la base liquidable
  euros
  Tipus estatal aplicable
  Percentatge
  Fins a 600.0000 euros 24
  Des de 600.000,01 euros d'ara endavant 45

e. La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra del IRPF en:

 • Les deduccions per donatius i les retencions i ingressos a compte que s'haguessin practicat sobre les rendes del contribuent (incloses les quotes satisfetes a compte de l'Impost sobre la Renda de No Residents).

  Atenció:les retencions i ingressos a compte en concepte de pagaments a compte de l'impost es practicaran, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb la normativa de l'Impost de la Renda de no residents.No obstant això, el percentatge de retenció o ingrés a compte sobre rendiments del treball serà el 24 per 100.Quan les retribucions satisfetes per un mateix pagador de rendiments del treball durant l'any natural excedeixin de 600.000 euros, el percentatge de retenció aplicable el 2018 a l'excés serà el 45 per 100.

 • La deducció per doble imposició internacional a què es refereix l'article 80 de la Llei del IRPF aplicable als rendiments del treball obtinguts a l'estranger, amb el límit del 30 per 100 de la part de la quota íntegra corresponent a la totalitat dels rendiments del treball obtinguts en aquell període impositiu.

  A aquests efectes, per calcular el tipus mitjà efectiu de gravamen s'haurà de tenir en compte la quota íntegra i la base liquidable, exclosa, en ambdós casos, la part de les mateixes corresponent a les rendes a les que es refereix l'article 25.1 f) del TRLIRNR.

Durada

Normativa: Art. 115 Reglament IRPF

El règim especial s'aplicarà durant el període impositiu en què el contribuent adquireixi la seva residència habitual a Espanya i durant els cinc períodes impositius següents.

A aquests efectes, es considerarà com a període impositiu en què s'adquireix la residència el primer any natural en què, una vegada produït el desplaçament, la permanència en territori espanyol sigui superior a 183 dies.

Exercici de l'opció pel règim especial

Normativa: Arts.116 i 119 Reglament IRPF

L'exercici de l'opció de tributar per l'Impost sobre la Renda de No Residents s'ha de realitzar mitjançant la utilització del model de comunicació 149, aprovat per l'Ordre HAP /2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), la presentació del qual s'efectuarà en el termini màxim de sis mesos des de la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta en la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeti, en el seu cas, al treballador el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen.

Per presentar aquesta comunicació hauran d'estar inclosos al Cens d'Obligats Tributaris.En cas contrari, sol·licitaran prèviament l'alta a l'esmentat Cens mitjançant la presentació de la declaració censal corresponent.

A més, s'haurà d'adjuntar a la comunicació de l'opció la següent documentació:

 1. Quan s'iniciï una relació laboral, ordinària o especial, o estatutària amb un ocupador a Espanya, un document justificatiu emès per l'ocupador en qui s'expressi el reconeixement de la relació laboral o estatutària amb el contribuent, la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta en la Seguretat Social a Espanya, el centre de treball i la seva direcció, així com la durada del contracte de treball.
 2. Quan es tracti d'un desplaçament ordenat pel seu ocupador, copia de la carta de desplaçament de l'ocupador, així com un document justificatiu emès per aquest en el que s'expressi la data d'inici de l'activitat que consti en l'alta en la Seguretat Social a Espanya o en la documentació que permeti, en el seu cas, el manteniment de la legislació de Seguretat Social d'origen, el centre de treball i la seva direcció, així com la durada de l'ordre de desplaçament.
 3. Quan es tracti de desplaçaments com a conseqüència de l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat, un document justificatiu emès per l'entitat en el qual s'expressi la data d'adquisició de la condició d'administrador i que la participació del contribuent en l'entitat no determina la condició d'entitat vinculada en els termes previstos a l'article 18 de la Llei de l'Impost sobre Societats.

  El contribuent també haurà de comunicar en el model 149 l'acabament el seu desplaçament a territori espanyol en el termini d'un mes des que es produís aquesta circumstància.

Important: el contribuent que opti per la tributació per l'Impost sobre la Renda de No Residents quedarà subjecte per obligació real en l'Impost sobre el Patrimoni.

Renúncia i exclusió del règim especial

Normativa: Arts.117 i 118 Reglament IRPF

Els contribuents que haguessin optat pel règim especial podran renunciar a la seva aplicació durant els mesos de novembre i desembre anteriors a l'inici de l'any natural en què la renúncia hagi d'assortir efectes.Els contribuents que renunciïn a aquest règim especial no podran tornar a optar per la seva aplicació.

L'exclusió del règim especial es produeix per incompliment d'alguna de les condicions anteriorment comentades determinants de la seva aplicació, assortint aquesta efectes en el període impositiu en què es produeixi l'incompliment.Els contribuents exclosos hauran de comunicar tal circumstància a l'Administració tributària en el termini d'un mes des de l'incompliment de les condicions que van determinar la seva aplicació.

Tant la renúncia com l'exclusió hauran de ser comunicades a l'Administració tributària en el model 149, aprovat per l'Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23).

Model especial de declaració en el IRPF

Els contribuents que optin per aquest règim especial hauran de presentar i subscriure la seva declaració pel IRPF en el model especial 151, aprovat en l'esmentada Ordre HAP/2783/2015, de 21 de desembre (BOE del 23), en el lloc i termini establerts, amb caràcter general, per a la presentació de les declaració del IRPF.

Els contribuents del IRPF que optin per l'aplicació d'aquest règim especial podran sol·licitar el certificat de residència fiscal a Espanya regulat en la disposició addicional segona de l'Ordre HAC/3316/2010, de 17 de desembre (BOE del 23), els models del qual figura als annexos IV i V de l'esmentada ordre.