Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Residència habitual a l'estranger

Normativa: Art. 10 Llei IRPF

Tenen la consideració de contribuents pel IRPF les persones de nacionalitat espanyola, el seu cònjuge no separat legalment i fills menors d'edat, que tinguessin la seva residència habitual a l'estranger, per la seva condició de:

  1. Membres de missions diplomàtiques espanyoles, comprenent tant el cap de la missió com els membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de serveis de la mateixa.
  2. Membres de les oficines consulars espanyoles, comprenent tant el cap de les mateixes com al personal funcionari o de serveis a elles adscrit, a excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells.
  3. Titulars de càrrec o ocupació oficial de l'Estat espanyol com membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant d'organismes internacionals o que formin part de missions o delegacions d'observadors a l'estranger.
  4. Funcionaris en actiu que exerceixin a l'estranger un càrrec o una ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, no tindran la consideració de contribuents:

  • Les persones citades anteriorment quan, no sent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o ocupació oficial, ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger anteriorment a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades.
  • Els cònjuges no separats legalment o fills menors d'edat, quan ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger anteriorment a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades anteriorment.

Important: com a conseqüència del règim de cessió de tributs de l'Estat a les Comunitats Autònomes s'ha d'emplenar en l'apartat corresponent de la pàgina 1 del model de declaració la clau de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la qual el declarant hagi tingut la seva residència habitual a l'esmentat exercici.No obstant això, els funcionaris i ocupats públics espanyols residents a l'estranger a l'exercici 2020, faran constar en l'esmentat apartat la clau específica "20".