Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

La unitat familiar en l'IRPF

Modalitats

A efectes del IRPF, existeixen dues modalitats d'unitat familiar, a saber:

. En cas de matrimoni (modalitat 1a)

La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi hagués:

  1. Els fills menors, a excepció de qui, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d'aquests.
  2. Els fills majors d'edat impossibilitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada.

Recordi:la majoria d'edat s'assoleix en complir els 18 anys.

. En defecte de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a)

La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb un o una altra i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior.

Normes comunes a les dues modalitats d'unitat familiar

De la regulació legal de les modalitats d'unitat familiar, poden extreure's les següents conclusions:

  • Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constitueix unitat familiar a efectes del IRPF.
  • Ningú no podrà formar part de dues unitats familiars alhora.
  • La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà atenent la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.

    Per tant, si un fill complís 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la unitat familiar en aquell període impositiu.