Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge

Normativa: Arts. 17.1 d) Llei IRPF i 9 Reglament

Atenció:  amb relació a  les despeses de locomoció, manutenció i estada exceptuats de gravamen ha de tenir-se en compte que no és a l'empleat al que correspon provar la realitat dels desplaçaments i despeses de manutenció i estada, sinó  a l'ocupador. Per tant, és aquest últim  l' obligat a acreditar, si escau, davant l'Administració que les quantitats abonades per aquells conceptes responen a desplaçaments realitzats en determinat dia i lloc, per motiu o per raó del desenvolupament de la seva activitat laboral (Sentència del Tribunal Suprem núm. 429/2020, de 18 de maig)

  1. Despeses de locomoció exceptuats de gravamen
  2. Despeses de manutenció i estada exceptuades de gravamen