Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Despeses deduïbles de l'article 19 de la Llei de l'IRPF

Una vegada determinat el rendiment íntegre del treball, s'ha de procedir a la deducció de les despeses que la Llei del IRPF qualifica com a deduïbles per determinar el rendiment net.A aquests efectes tenen la consideració de despeses fiscalment deduïbles exclusivament els següents:

  1. Les cotitzacions a la Seguretat Social o a mutualitats generals obligatòries de funcionaris.

    Atenció: També tindran la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del treball les cotitzacions a sistemes que, segons la normativa del país de procedència, siguin anàlegs a la Seguretat Social o a les Mutualitats en altres Estats i es realitzin per motiu del desenvolupament del seu treball per compte d'altri a l'esmentat país, sempre que cotitzacions estiguin vinculades directament als rendiments íntegres del treball declarats en el IRPF.

  2. Les detraccions per drets passius.
  3. Cotitzacions a les escoles d'orfes o Institucions similars.
  4. Les quotes satisfetes a sindicats i les quotes satisfetes a col·legis professionals.

    Les quotes satisfetes a col·legis professionals seran deduïbles com a despesa quan la col·legiació tingui caràcter obligatori, en la part que correspongui a les finalitats essencials d'aquestes institucions, i amb el límit de 500 euros anuals.[Vegeu-se art. 10 Reglament IRPF]

  5. Les despeses de defensa jurídica derivades directament de litigis suscitats en la relació del contribuent amb la persona de la qual rep els rendiments, amb el límit de 300 euros anuals.
  6. Altres despeses diferents dels anteriors