Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Consideracions generals

Els béns immobles dels quals sigui propietari o usufructuari el contribuent en poden tenir un o diferents usos o destinacions durant l'exercici i els esmentats usos condicionen tant l'obtenció o no de rendes subjectes al IRPF com el tipus de rendes subjectes que s'ha de declarar (així per exemple, un immoble que, en tot o en part, ha estat durant l'exercici arrendat, sotsarrendat o cedit a tercers, donant lloc per això a l'obtenció de rendiments del capital immobiliari, i que també ha romàs successiva o simultàniament, a disposició del contribuent, donant lloc a imputació de rendes immobiliàries).

Per aquesta raó l'apartat “C” de la declaració sota el títol “Relació de béns immobles i rendes derivades dels immobles a disposició dels seus titulars, arrendat o cedit a tercers, o afectes a activitats econòmiques” es destina a identificar cada immoble, propietat del contribuent o del que ostenti el dret d'usdefruit, i els seus usos durant l'exercici, recollint la informació necessària per declarar els rendiments del capital inmo­biliario i les rendes immobiliàries imputades que els corresponguin.