Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Imputació temporal dels rendiments del capital immobiliari

Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Com a regla general, els rendiments del capital immobiliari, tant els ingressos com les despeses, s'han d'imputar al període impositiu en què siguin exigibles pel seu perceptor, amb independència del moment en què s'hagi produït el cobrament dels ingressos i el pagament de les despeses.

Regles especials

 1. Rendiments estimats del capital immobiliari

  Normativa:Art. 14.2 f) Llei IRPF

  Les rendes estimades del capital immobiliari i les derivades d'operacions vinculades s'imputaran al període impositiu en què s'entenguin produïdes.L'esmentat exercici serà aquell en el qual s'hagin realitzat les prestacions de béns o drets susceptibles de generar els rendiments d'aquesta naturalesa.

 2. Rendiments pendents de resolució judicial

  Normativa:Art. 14.2 a) Llei IRPF

  No obstant això l'anterior, quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'una renda per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia (no la mera falta de pagament), els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què la sentència judicial adquireixi fermesa, encara que no s'hagin cobrat a l'esmentat exercici

Supòsits especials d'integració de rendes pendents d'imputació

 1. Pèrdua de la condició de contribuent per canvi de residència

  Normativa:Art. 14.3 Llei IRPF

  En el supòsit que el contribuent perdi la seva condició per canvi de residència, totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable corresponent a l'últim període impositiu que s'hagi de declarar per aquest impost, en les condicions que es fixin reglamentàriament, practicant-se, en el seu cas, autoliquidació complementària, sense sanció ni interessos de demora ni cap recàrrec.

  No obstant això, quan el trasllat de residència es produeixi a un altre Estat membre de la Unió Europea, el contribuent podrà optar per imputar les rendes pendents conforme al disposat en el paràgraf anterior, o per presentar a mida que es vagin obtenint cada una de les rendes pendents d'imputació, una autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos de demora ni cap recàrrec, corresponent a l'últim període que s'hagi de declarar, per aquest Impost.L'autoliquidació es presentarà en el termini de declaració del període impositiu en el que hagués correspost imputar les esmentades rendes en cas de no haver-se produït la pèrdua de la condició de contribuent.

 2. Mort del contribuent

  Normativa:Art. 14.4 Llei IRPF

  En el cas de mort del contribuent totes les rendes pendents d'imputació s'hauran d'integrar en la base imposable de l'últim període impositiu que s'hagi de declarar.