Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Rendiment net reduït

El rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a cada un dels immobles productors dels esmentats rendiments és, amb caràcter general, el resultat de practicar sobre el rendiment net les reduccions que corresponguin de les anteriorment comentades.

Quan l'adquirent, cessionari, arrendatari o sotsarrendatari del bé immoble o del dret real que recaigui sobre el mateix sigui un familiar, en els termes anteriorment comentats, el rendiment net reduït serà el més gran de les dues quantitats següents:

  1. Rendiment net corresponent a l'arrendament o cessió de l'immoble, una vegada aplicades sobre el mateix, en el seu cas, les reduccions que procedeixin de les anteriorment comentades.
  2. El rendiment mínim computable per l'esmentat immoble en cas de parentiu.

Exemple:

Senyor S.P.T. ha tingut arrendats durant tot l'any un local comercial i dos habitatges de la seva propietat, ascendint els respectius ingressos íntegres i despeses deduïbles de l'exercici 2020 a les següents quantitats:

InformacióHabitatge 1Habitatge 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 9.210,00 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble (*) 200,00 300,00 320,00

(*) Les quantitats destinades a l'amortització dels immobles s'han calculat aplicant el 3% del valor cadastral dels immobles.(Tornar)

Determinar el rendiment net reduït del capital immobiliari corresponent a l'exercici 2020.

Solució:

1.Determinació del rendiment net del capital immobiliari dels immobles arrendats.

InformacióHabitatge 1Habitatge 2Local
Ingressos íntegres 6.865,00 7.980,00 10.230,00
Reparació i conservació 2.150,00 7.980,00 (1) 5.890,00
Tributs, recàrrecs i taxes (IBI) 500,00 900,00 350,00
Comunitat de propietaris 580,00 1.385,00 540,00
Amortització del bé immoble 200,00 300,00 320,00
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00 3.130,00

2.Reducció sobre els rendiments derivats de l'arrendament dels habitatges 1 i 2:

InformacióHabitatge 1Habitatge 2
Rendiment net 3.435,00 –2.585,00
Reducció de l'article 23.2 Llei IRPF 2.061,00 0,00 (2)
Rendiment net reduït 1.374,00 –2.585,00

3.Suma de rendiments nets reduïts del capital immobiliari:[1.374,00 + (–2.585,00) + 3.130,00] = 1.919,0

Notes a l'exemple:

(1) L'import total a deduir per les despeses de reparació i conservació de l'"habitatge 2" no pot excedir de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts per l'esmentat habitatge.L'excés (9.210 – 7.980 = 1.230) podrà deduir-se als quatre exercicis següents, sense que la deducció pugui superar, conjuntament amb les despeses per aquests mateixos conceptes corresponents a cada un d'aquests anys, de la quantia dels rendiments íntegres obtinguts pel lloguer de l'esmentat habitatge.(Tornar)

(2) La reducció del 60 per 100 s'aplica en el supòsit que el rendiment net derivat de l'habitatge sigui positiu, per la qual cosa en aquest cas a l'ésser rendiment net derivat de l'immoble o dret sigui negatiu la reducció no serà aplicable.(Tornar)