Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Transmissions d'elements patrimonials afectes

Normativa: Arts.37.1 n) Llei IRPF i 40.2 i 42 Reglament IRPF

La transmissió d'elements patrimonials afectes pertanyents a l'immobilitzat material o intangible de l'activitat econòmica origina guanys o pèrdues patrimonials que no s'inclouen en el rendiment net de l'activitat.

La quantificació del seu import i la seva tributació efectiva es realitza d'acord amb les regles contingudes en la Llei del IRPF per a les guanys i pèrdues patrimonials, amb la següent especialitat:No es poden aplicar els coeficients reductors aplicables als béns adquirits anteriorment a 31 de desembre 1994.

Vegeu al Capítol 11 l'apartat dedicat a la transmissió d'elements patrimonials afectes.