Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

10.Incentius fiscals al mecenatge:despeses en activitats d'interès general

Normativa:Art. 26 Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge

Són deduïbles per a la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica desenvolupada per contribuents acollides al mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, normal o simplificada, les despeses realitzades per a les finalitats d'interès general a què es refereix l'article 3.1º de l'esmentada Llei 49/2002.

D'acord amb aquest article tenen tal consideració, entre altres, els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d'assistència social i inclusió social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d'enfortiment institucional, de cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l'acció social, de defensa del medi ambient, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, econòmiques i culturals, de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, o d'investigació científica, desenvolupament o innovació tecnològica i de transferència de la mateixa cap al teixit productiu com a element impulsor de la productivitat i competitivitat empresarial.