Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

1.Requisits per considerar una despesa com a deduïble

Tenen la consideració fiscal de deduïbles són despeses que compleixin els següents requisits

a. Que estiguin vinculats a l'activitat econòmica desenvolupada.És a dir, que siguin propis de l'activitat.

b. Que es trobin convenientment justificats.

D'acord amb el disposat a l'article 106.4 de la Llei General Tributària,  les despeses deduïbles i les deduccions la qual cosa es practiquin, quan estiguin originats per operacions realitzades per empresaris o professionals, s'hauran de justificar, de forma prioritària, mitjançant la factura lliurada per l'empresari o professional que hagi realitzat la corresponent operació que compleixi els requisits assenyalats en la normativa tributària.

Ara bé i sense perjudici de l'anterior, la factura no constitueix un medi de prova privilegiat respecte de l'existència de les operacions, pel que una vegada que l'Administració qüestiona fundadament la seva efectivitat, correspon a l'obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions

c. Que es trobin registrats en la comptabilitat o en els llibres-registre que amb caràcter obligatori han de portar els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques.