Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Requisits per tenir dret a aquesta reducció

Tenen dret a aquesta reducció els contribuents, que compleixin tots i cada un dels següents requisits:

a) Que el rendiment net de l'activitat econòmica es determini d'acord amb el mètode d'estimació directa.

No obstant això, si el rendiment net es determina d'acord amb la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, la reducció serà incompatible amb l'aplicació del percentatge del 5 per 100 deduïble (amb una quantia màxima de 2.000 euros) pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a què es refereix l'article 30.2.4ª de la Llei de l'IRPF.

Precisions:

En tributació conjunta, si només un dels cònjuges compleix els requisits per aplicar la reducció, el fet que opti per la seva aplicació no impedeix que l'altre cònjuge apliqui la deducció del 5 per 100 en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2.000 euros).

Si ambdós cònjuges compleixen els requisits per aplicar la reducció, el fet que un d'ells opti per la seva aplicació tampoc impedeix que l'altre cònjuge apliqui la deducció del 5 per 100 pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (amb el límit de 2.000 euros).No obstant això, en aquest cas l'import de la reducció no podrà ser superior al rendiment net de les activitats del cònjuge que hagi optat per l'aplicació de la reducció.

b) Que la totalitat dels lliuraments de béns o prestacions de serveis s'efectuïn a una única persona, física o jurídica, no vinculada en els termes de l'article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, o que el contribuent tingui la consideració de treballador autònom econòmicament dependent conforme al disposat en la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (BOE del 12 ) i el client de qui depengui econòmicament no sigui una entitat vinculada en els termes anteriorment comentats.

Persones o entitats vinculades:

Per determinar quan hi ha vinculació ha d'atendre's el disposat a l'article 18.2 de la LIS, en el que es consideren persones o entitats vinculades:

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, tret d'en el corresponent a la retribució per l'exercici de les seves funcions.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia, directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l'entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25 per 100.La menció als administradors inclourà als de dret i als de fet.En els suposats en els que la vinculació no es defineixi en funció de la relació socis o partícips-entitat, el percentatge de participació a considerar serà el 25 per 100.

En aquests supòsits, el contribuent del IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establerts al capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE de l'11).

c) Que el conjunt de despeses deduïbles corresponents a totes les activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent no excedeixi del 30 per 100 dels rendiments íntegres declarats.

d) Que, durant el període impositiu, es compleixin totes les obligacions formals previstes a l'article 68 del Reglament de l'IRPF.

Les obligacions formals comptables i registrals dels contribuents titulars d'activitats econòmiques es comenten al Capítol 6.

e) Que no es percebin rendiments del treball en el període impositiu.

No obstant això, no s'entendrà que s'incompleix aquest requisit quan es percebin durant el període impositiu prestacions d'atur o qualsevol de les prestacions derivades dels sistemes de previsió social a què es refereix l'article 17.2 de la Llei de l'IRPF, sempre que el seu import no sigui superior a 4.000 euros anuals.

En aquests suposats i sempre que es compleixi la totalitat dels requisits establerts, serà procedent aplicar tant la reducció per obtenció de rendiments del treball com la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques.

f) Que almenys el 70 per 100 dels ingressos del període impositiu estiguin subjectes a retenció o ingrés a compte.

g) Que no es realitzi cap activitat econòmica a través d'entitats en règim d'atribució de rendes.

Important:quan el contribuent opti per la tributació conjunta, tindrà dret a la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic client no vinculat quan individualment compleixi amb els requisits anteriorment assenyalat per tenir dret a la seva aplicació i el seu import no podrà superar el rendiment net de les activitats econòmiques dels membres de la unitat familiar que generi el dret a la seva aplicació.