Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Llibertat d'amortització amb creació d'ocupació

Normativa: Art. 102 LIS

Requisits

Podran acollir-se a aquest incentiu els titulars d'activitats econòmiques el rendiment net de les quals es determini en estimació directa, en qualsevol de les seves dues modalitats, i en les quals es presentin tots i cada un dels requisits que a continuació s'enumeren.

 1. Que l'activitat econòmica tingui la consideració fiscal d'empresa de reduïda dimensió a l'exercici en què es realitzi la inversió.

  A aquests efectes, s'entendrà realitzada la inversió quan els béns es posin a disposició del titular de l'activitat.

 2. Que es tracti d'elements nous de l'immobilitzat material i d'inversions immobiliàries, afectes a activitats econòmiques, posats a disposició del contribuent en el període impositiu en què l'activitat econòmica tingui la consideració d'empresa de reduïda dimensió. 

  La inversió també podrà realitzar-se en elements encarregats en virtut d'un contracte d'execució d'obra subscrit en el període impositiu, sempre que la seva posada a disposició sigui dins dels 12 mesos següents a la seva conclusió.

  La inversió també podrà realitzar-se en elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries construïts per la mateixa empresa, sempre que l'acabament de la construcció tingui lloc dins dels 12 mesos següents o en el període impositiu en què l'activitat econòmica tingui la consideració d'empresa de reduïda dimensió.

  Si els elements de l'immobilitzat material nous i les inversions immobiliàries s'adquireixen mitjançant un contracte d'arrendament financer, serà necessari que s'exerciti l'opció de compra.

 3. Que durant els 24 mesos següents a la data de l'inici del període impositiu en què els béns adquirits entrin en funcionament, la plantilla mitjana total de l'empresa s'incrementi respecte de la plantilla mitjana dels 12 mesos anteriors, i l'esmentat increment es mantingui durant un període addicional d'uns altres 24 mesos.

  Per al càlcul de la plantilla mitjana total de l'activitat econòmica i per a la determinació de l'increment prendran les persones ocupades en els termes que disposi la legislació laboral, tenint en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.S'han d'incloure, doncs, els treballadors amb contracte indefinit, de durada limitada, temporals, d'aprenentatge, per a la formació i a temps parcial.

 4. Que la quantia màxima de la inversió que s'amortitzi lliurement no superi l'import resultant de multiplicar la xifra de 120.000 euros per l'increment de la plantilla mitjana total de l'activitat econòmica calculat amb dos decimals.

  Complint-se tots i cada un dels anteriors requisits, la llibertat d'amortització podrà aplicar-se des de l'entrada en funcionament dels elements susceptibles d'acollir-se a la mateixa.

Incompatibilitat

Els treballadors contractats que donin dret a la deducció per creació d'ocupació per a treballadors amb discapacitat (article 38 de la LIS) no es computaran a efectes de la llibertat d'amortització amb creació d'ocupació per a empreses de reduïda dimensió de l'article 102 de la LIS.Tampoc no es computaran els treballadors contractats que donessin dret a una de les deduccions previstes a l'article 37 de la LIS (deduccions per creació d'ocupació).

Conseqüències de l'incompliment de l'obligació d'incrementar o mantenir la plantilla

En el supòsit de què posteriorment a l'aplicació del benefici fiscal s'incomplís l'obligació d'incrementar o mantenir la plantilla, s'haurà d'ingressar la quota íntegra que hagués correspost a la quantitat deduïda en excés, més els interessos de demora corresponents. L'ingrés de l'esmentada quota i dels interessos de demora es realitzarà conjuntament amb l'autoliquidació corresponent al període impositiu en què s'hagi incomplert
una o una altra obligació.

Important: la llibertat d'amortització per a inversions d'escàs valor que l'anterior text refós de la Llei de l'Impost sobre Societat regulava al seu article 110 només per a entitats de reduïda dimensió ha estat substituït en l'actual LIS per un benefici similar aplicable a tots els contribuents de l'esmentat impost.