Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Règim transitori:Amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per empreses de reduïda dimensió

Normativa: Disposició transitòria vint-i-vuitena  LIS

Els titulessis d'activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode d'estimació directa i estiguessin aplicant anteriorment a 1 de gener de 2015 l'amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió que regulava per a les empreses de reduïda dimensió l'article 113 del text refós de la LIS , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març, podran continuar la seva aplicació, amb els requisits i condicions establerts en aquell article. 

A aquests efectes, l'esmentat article permetia amortitzar els elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries afectes a l'explotació econòmica en els quals s'hagués materialitzat la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries també afectes, en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim previst a les taules d'amortització oficialment aprovades.

Els requisits que s'exigien a l'article 113 del text refós de la LIS per aplicar aquest incentiu eren els següents:

  1. Que a l'exercici en el qual es transmetia l'element de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries, l'empresari o professional fos titular d'una empresa de reduïda dimensió.
  2. Que l'element transmès ho fos a títol onerós, no sent d'aplicació aquest benefici a les transmissions lucratives.
  3. Que la inversió es realitzés en el termini comprès entre l'any anterior a la data de lliurament o posada a disposició de l'element transmès i els tres anys posteriors.

    La reinversió s'entenia efectuada en la data en què es produïa la posada a disposició dels elements patrimonials en què es va materialitzar l'import obtingut en la transmissió.

  4. Que es reinvertís l'import total obtingut en la transmissió.Quan l'import invertit fos inferior o superior a l'obtingut en la transmissió, l'amortització accelerada s'aplicava només sobre l'import de l'esmentada transmissió que va ser objecte de reinversió.

Atenció: tingui's en compte la particularitat que l'article 106 del LIS estableix per a les entitats de reduïda dimensió als contractes d'arrendament financer que es comenta en l'apartat destinat a arrendaments i cànons dins de "Despeses Fiscalment Deduïbles" d'aquest Capítol.