Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Cas Pràctic

Bar de categoria especial (epígraf IAE:673.1), situat en un local llogat a la ciutat de Salamanca, en el que des de la seva obertura l'any 1995 han treballat amb el titular 3 persones assalariades a jornada completa segons el Conveni Col·lectiu del sector, que fixa una jornada laboral de 1.800 hores anuals.El titular no desenvolupa cap altra activitat econòmica.

A l'exercici anterior (2019), el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" va ascendir a 3 persones.

A l'exercici 2020 com a conseqüència de la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus Covid-19 i les diverses mesures adoptades davant d'aquesta situació, les dades a tenir en compte són les següents.

 1. L'activitat econòmica ha estat suspesa durant la declaració de l'estat d'alarma des del 14 de març fins al 20 de juny de 2020 i des del 4 de novembre fins al 5 de desembre de 2020, període en què es va decretar el tancament de l'hostaleria per l'autoritat competent.
 2. Pel tancament del bar durant la declaració de l'estat d'alarma el titular va sol·licitar i va obtenir la prestació extraordinària per cessament d'activitat per un import de 1.400 euros
 3. Pel que es refereix als seus tres treballadors, d'acord amb el Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, va sol·licitar i li va ser reconegut un ERTE per força major de suspensió dels contractes de treball, que va fer efecte des del 14 de març de 2020.Posteriorment, l'1 de juliol reincorporo un dels treballadors continuant els altres dos en ERTE a 31 de desembre de 2020.

  El titular no pot fixar exactament les hores treballades pel que s'ha de calcular per a cada treballador, tenint en compte la seva situació en l'ERTE i els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, així com pels dies del segon semestre de 2020 en què es va suspendre l'exercici de l'activitat per les autoritats competents de la Comunitat de Castella i Lleó, el nombre d'hores que no van treballar.

 4. La longitud de la barra del bar és de 10 metres i en el mateix hi ha autoritzades 8 taules per a quatre persones.
 5. De l'immobilitzat afecte a l'activitat el titular únicament conserva factures de la cafetera, una vitrina tèrmica, la instal·lació d'aire condicionat i les 8 taules amb les seves cadires.Les dades que figuren al seu llibre registre de béns d'inversió són les següents:

  ElementComençament d'utilitzacióValor d'adquisicióAmortització acumulada a 31-12-2019
  Mobiliari (taules i cadires) 01-06-2015 1.500 euros 1.500 euros
  Cafetera 01-06-2016 9.400 euros 8.400 euros
  Vitrina tèrmica 01-07-2017 4.000 euros 2.500 euros
  Instal·lació d'aire condicionat 01-08-2017 6.600 euros 3.900 euros
 6. Per substituir les taules i cadires de l'establiment, el titular el dia 1 de febrer de 2020 va adquirir 8 taules i 32 cadires noves per 2.400,00 euros, sense que el valor unitari de cap dels esmentats mobles superi la quantitat de 601,01 euros.

  L'esmentat mobiliari ha estat instal·lat al bar el dia 15 de l'esmentat mes.El mobiliari vell el va vendre per 510,00 euros.

 7. El dia 10 d'agost de 2020 es va produir una inundació al bar, ocasionant danys la reparació dels quals va ascendir a 1.200,00 euros, sense que la pòlissa d'assegurança del titular cobrís l'esmentat risc.El dia 1 de setembre, el titular de l'activitat va presentar escrit en l'Administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal, comunicant els referits fets i aportant factura de les reparacions efectuades al costat del document acreditatiu de la inundació expedit pel servei de bombers de la localitat.Pels serveis competents de l'Administració de l'Agència Tributària s'ha verificat la certesa de la causa que ha motivat la despesa extraordinària i la seva quantia.
 8. El contribuent no ha obtingut altres rendes a l'exercici.

Solució

1a Fase:Determinació del rendiment net previ.

1.Determinació del nombre d'unitats computables de cada un dels mòduls aplicables a l'activitat.

Mòdul 1.Personal assalariat

Nota: per a la quantificació dels mòduls “personal assalariat” i “personal no assalariat” no es computaran com hores treballades les corresponents als dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, així com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (també denominat SARS-CoV-2).

 • Treballador 1:

  ERTE:des de 14/03/2020 fins a 30/06/2020 = 109 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total (109 + 31) = 140 dies

  Nombre d'Hores no treballades en aquell període (140 dies ÷ 366 dies) x 1.800 hores/any = 688

  Hores treballades computables:1.800 hores/any – 688 hores no treballades = 1.111 hores

 • Treballadors 2 i 3

  ERTE:des de 14/03/2020 fins a 31/12/2020 = 293 dies

  Nombre d'Hores no treballades en aquell període: (293 dies ÷ 366 dies) x 1.800 hores/any = 1.441 hores

  Hores treballades:1.800 hores/any – 1.441 hores no treballades = 359 hores cadascun dels dos treballadors

  Total:2 treballadors x 359 hores = 718 hores

 • Total hores (1.111 + 718) = 1.829 hores/any computables.

 • Càlcul Núm. unitats modulo "personal assalariat" (mitjana):1.829 hores treballades ÷ 1.800 hores/any = 1,01

Mòdul 2.Personal no assalariat:El titular

Nota: la declaració de l'estat d'alarma per afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus Covid-19 duta a terme pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va incloure amb les seves successives pròrrogues des del 14 de març fins a les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020.Per tant, els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020 van ser 99 dies.

 • Dies no computables:

  Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total dies sense activitat (99 + 31) = 130 dies

  Hores no treballades (130÷ 366) x 1.800 horas/año= 639 hores

 • Hores treballades: (1.800 – 639) = 1.161

 • Càlcul Núm. unitats modulo "personal no assalariat" (mitjana): 1.161 hores treballades ÷ 1.800 hores/any = 0, 64

Mòdul 3.Potència elèctrica.Quilowatts contractats:35,00 kW/hora

 • Dies no computables:

  Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total dies sense activitat (99 + 31) = 130 dies

 • Dies computables:(366 – 130) = 236 dies
 • Mitjana:35 KW/hora × (236 dies ÷ 366 dies) = 22,57 kw/hora

Mòdul 4.Taules.Taules per a 4 persones:8 taules

 • Dies no computables:

  Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total dies sense activitat (99 + 31) = 130 dies

 • Dies computables:(366 – 130) = 236 dies
 • Mitjana:8 taules × (236 dies ÷ 366 dies) = 5,15 taules

Mòdul 5.Longitud de barra.Metres lineals:10,00 m.l.

 • Dies no computables:

  Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total dies sense activitat (99 + 31) = 130 dies

 • Dies computables:(366 – 130) = 236 dies
 • Mitjana: 10 × (236 dies ÷ 366 dies) = 6,45 m.l.

Mòdul 7.Màquines recreatives tipus "B".

 • Dies no computables:

  Estat d'alarma:des de 14/03/2020 fins a 20/06/2020 = 99 dies

  Tancament de l'activitat:des de 04/11/2020 fins al 04/12/2020 = 31 dies

  Total dies sense activitat (99 + 31) = 130 dies

 • Dies computables:(366 – 130) = 236 dies
 • Nombre de màquines instal·lades:1,00 maquina

 • Mitjana:1 maquina × (236 dies ÷ 366 dies) = 0,65

2.Aplicació al nombre d'unitats de cada mòdul del rendiment anual per unitat abans d'amortització establert en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

MòdulNúm. unitatsRendiment per unitatRendiment per mòdul
1.Personal assalariat 1,01 4.056,30 4.096,86
2.Personal no assalariat 0,64 15.538,66 9.944,74
3.Potència elèctrica 22,57 321,23 7.250.16
4.Taules 5,15 233,04 1.200,16
5.Longitud de barra 6,45 371,62 2.396,95
6.Maquines tipus "A" 0,00 957,39 0,00
7.Maquines tipus "B" 0,65 2.903,66 1.887,38
Rendiment net previ (suma) 26.776,25
2a Fase:Determinació del rendiment net minorat.

1.Minoració per incentius a l'ocupació.

 1. Coeficient de minoració per increment del nombre de persones assalariades.

  No s'ha incrementat la plantilla respecte de l'existent a l'exercici 2019 per la qual cosa no s'aplica aquest coeficient.

 2. Coeficient de minoració per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

  El coeficient per trams s'aplica sobre 1,01 unitats del mòdul de la següent forma:

  Fins a 1,00:1,00 x 0,10 = 0,10

  Entre 1,01 i 1,01:0

  Coeficient de minoració per trams (0,10 + 0,00):0,10

 3. Coeficient de minoració per incentius a l'ocupació.

  És el resultat de sumar els coeficients de minoració per increment del nombre de persones assalariades i per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat":0 + 0,10 = 0,10

 4. Import de la minoració per incentius a l'ocupació.

  És el resultat de multiplicar el coeficient minorador pel rendiment anual per unitat del mòdul "personal assalariat":0,10 x 4.056,30 = 405,63 euros.

2.Minoració per incentius a la inversió.

Utilitzant la taula d'amortització continguda en l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), i aplicant els coeficients lineals màxims d'amortització fixats en la mateixa, l'import de la minoració per incentius a la inversió es determina com segueix:

Minoració per incentius a la inversió (summa) 6.050

Nota al quadre:

(1) En el valor d'adquisició dels elements de l'immobilitzat no està inclòs el IVA suportat, ja que l'activitat està subjecta al règim simplificat del IVA.(Tornar)

(2) Malgrat haver estat en funcionament en l'empresa fins a la seva baixa per venda, no es pot amortitzar el 2020 les taules i cadires velles, ja que a 31-12-2019 els esmentats elements ja estaven completament amortitzats.(Tornar)

(3) Com l'import que resultaria de l'aplicació del coeficient màxim és superior a la quantitat pendent d'amortitzar a 31-12-2019, que ascendeix a 1.000 euros (valor d'adquisició 9.400 - Amortització acumulada 8.400), l'amortització s'ha efectuat per aquesta última quantitat.(Tornar)

(4) Les taules i cadires noves poden amortitzar-se lliurement per ser el seu valor unitari inferior a 601,01 euros i perquè, a més, l'import global dels elements patrimonials nous adquirits l'any 2020 no supera la quantitat de 3.005,06 euros.(Tornar)

Element patrimonialValor adquisició(1)Coeficient màximPeríode amortitzableAmortització
Mobiliari (taules i cadires) 1.500 --- --- --- (2)
Cafetera 9.400 25% Tot l'any 1.000(3)
Vitrina tèrmica 4.000 25% Tot l'any 1.000
Aire condicionat 6.600 25% Tot l'any 1.650
Taules i cadires noves (amortitzades lliurement) 2.400 100%(4) Irrellevant 2.400

3.Determinació del rendiment net minorat

Rendiment net previ:26.776,25

menys:Minoració per incentius a l'ocupació:405,63

menys:Minoració per incentius a la inversió:6.050,00

igual a:Rendiment net minorat (26.776,25– 405,63 – 6.050) = 20.320,62

3a Fase:Determinació del rendiment net de mòduls.

No és aplicable cap índex corrector

4a Fase:Determinació del rendiment net de l'activitat.

Atenció: la prestació extraordinària per cessament d'activitat es considera rendiment de treball pel que no computa com a ingrés de l'activitat econòmica

Nota: d'acord amb el disposat a l'article 9 del Reial Decret llei de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, és procedent aplicar, en primer lloc, la reducció general del 35 per 100 per tractar-se d'una activitat d'hostaleria.Així mateix, en complir-se tots els requisits establerts a l'efecte, és procedent deduir l'import de les despeses extraordinàries ocasionades per la inundació esdevinguda el dia 10 d'agost.

Rendiment net de mòduls = 20.320,62

menys:Reducció general (35% s/ 20.320,62) = 7.112,22

menys:Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals:1.200

igual a:Rendiment net de l'activitat (20.320,62 – 7.112,21 - 1.200) = 12.008,40

5a Fase:Determinació del rendiment net reduït de l'activitat.
 1. Reducció per irregularitat

  En no haver-hi rendiments amb període de generació superior a dos anys o que tinguin la consideració d'obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, el rendiment net reduït de l'activitat coincideix amb el determinat en la fase 4 anterior, que ascendeix 12.008,40 euros.

  Comentari:Els guanys o pèrdues patrimonials obtingudes com a conseqüència de la transmissió dels elements patrimonials afectes a l'activitat (cadires i taules) s'hauran de declarar en l'apartat F2 de la declaració.

 2. Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques

  En ser rendiments de l'activitat econòmica superior a 12.000 euros no és procedent aplicar la reducció de l'article 32.2.3.de la Llei de l'IRPF.

Determinació del rendiment net reduït total de l'activitat.

El rendiment net reduït total coincideix amb el rendiment net reduït total de l'activitat = 12.008,40