Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Concepte i àmbit d'aplicació

Normativa: Arts.16.2 b), 31 i disposicions addicional trenta-sisena i transitòria trenta-dosena Llei IRPF;32 y ss.Reglament i Ordre HAC/1164/2019

El mètode d'estimació objectiva per a la determinació del rendiment net de les activitats econòmiques diferents de les agrícoles, ramaderes i forestals, presenta com a principal característica la de prescindir dels fluxos reals d'ingressos i despeses produïdes en el desenvolupament de l'activitat.Al seu lloc, s'apliquen determinats indicadors objectius que representen les característiques econòmiques estructurals bàsiques de cada sector d'activitat econòmica (signes, índexs o mòduls), que són aprovats prèviament mitjançant Ordre del Ministre d'Hisenda.