Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020.

Introducció:esquema

Normativa;Vegin-se l'Annex II i instruccions de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i arts 9 i 11del Reial Decret llei de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç.

En el mètode d'estimació objectiva les operacions necessàries per a la determinació del rendiment net, en el seu cas, reduït es realitzen de forma aïllada i separada per a cada activitat que tingui la consideració d'independent, encara que el mateix contribuent en desenvolupi algunes a les que resulti d'aplicació l'esmentat mètode.

Per a 2020 la determinació del rendiment net reduït anual corresponent a cada activitat s'efectua, una vegada transcorregut l'any, mitjançant les operacions successives que s'indiquen en el següent esquema:

Fase1ª:

UNITATS DE MÒDUL FETES SERVIR, UTILITZADES O INSTAL·LADES

(*) El 2020 NO es computen com a període en què s'hagués exercit l'activitat per al càlcul de les unitats, tant els dies en què va estar declarat l'estat d'alarma en el primer semestre de 2020, com els dies del segon semestre de 2020 en els quals, estant declarat o no l'estat d'alarma, l'exercici efectiu de l'activitat econòmica s'hauria vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per l'autoritat competent per corregir l'evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19 (tambien denominat SARS-CoV-2).

En particular, per a la quantificació dels mòduls «personal assalariat» i «personal no assalariat», en el seu cas, NO es computaran com hores treballades les corresponents als dies als quals es refereix el paràgraf anterior i per a la quantificació dels mòduls «distància recorreguda» i «consum d'energia elèctrica» no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies a què es refereix el paràgraf anterior.

(x) RENDIMENT ANUAL PER UNITAT DE MÒDUL (abans d'amortització)

= RENDIMENT NET PREVI

Fase 2a

(-) MINORACIÓ PER INCENTIUS A L'OCUPACIÓ

(-) MINORACIÓ PER INCENTIUS A LA INVERSIÓ

= RENDIMENT NET MINORAT

Fase 3a

(x) ÍNDEXS CORRECTORS ((segons l'activitat i determinades circumstàncies)

= RENDIMENT NET DE MÒDULS

Fase 4a

(-) REDUCCIÓ DE CARÀCTER GENERAL:20 PER 100 o 35 PER 100 en funció de l'epígraf de l'activitat

(-) REDUCCIÓ ESPECIAL PER A ACTIVITATS ECONÒMIQUES EN LORCA:20 PER 100

(-) DESPESES EXTRAORDINARIS PER CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS (Incendis, inundacions, enfonsaments, etc, comunicades a la AEAT en temps i forma)

(+) ALTRES PERCEPCIONS EMPRESARIALS

= RENDIMENT NET DE L'ACTIVITAT

Fase 5a

(-) REDUCCIÓ PER IRREGULARITAT (*) :30 PER 100

= RENDIMENT NET REDUÏT DE L'ACTIVITAT

(*) Aplicable únicament respecte del component "Altres percepcions empresarials" amb període de generació superior a dos anys o que es qualifiquin reglamentàriament com obtingudes de forma notòriament irregular en el temps.(Tornar)