Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Exemple:Determinació del rendiment net de l'activitat

Senyora M.J.I. ha obtingut el 2020 la quantitat de 13.800 euros en concepte d'ingressos de la seva explotació agrícola dedicada a la producció de pomes, inclòs l'import percebut en concepte de compensació del IVA (a efectes de l'esmentat impost està acollida al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca).

En l'esmentada quantitat no està computada la fruita que va destinar al seu propi consum familiar, que es valora en 30 euros, ni tampoc la regalada a diverses amistats, el valor de mercat del qual és de 200 euros (200 kg a 1 euro/kg).A més, el 2020 ha percebut 1.800 euros d'una companyia asseguradora pels danys soferts a la collita com a conseqüència d'una tempesta de calamarsa, així com 2.200 euros en concepte d'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna.

Determinar el rendiment net previ de l'activitat a l'exercici 2020.

Solució:

Senyora M.J.I. haurà de computar com ingressos la suma de:

  • Venda de pomes:13.800
  • Autoconsum:30
  • Cessions gratuïtes:200
  • Indemnització sobre collita pomes:1.800 (*)
  • Ajuda directa desacoblada de la PAC:2.200

Suma (13.800 + 30 + 200 + 1.800 + 2.200) = 18.030 euros

L'índex de rendiment net aplicable sobre els esmentats ingressos és el 0,37

Rendiment net previ: (18.030 x 0,37) = 6.671,10 euros

Nota a l'exemple:

(*) En rebre's la indemnització per la pèrdua de productes de l'explotació, el seu import no té en cap cas la consideració de guany o pèrdua patrimonial, sinó que es computa entre els ingressos íntegres corresponents al tipus de producte fet malbé o perdut.(Tornar)