Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

a) Ingressos íntegres i índexs de rendiment net

Per al càlcul del rendiment net previ cal tenir en compte els ingressos obtinguts per productes o serveis derivats d'activitats agrícoles, ramaderes i forestals i els “índexs de rendiment net” aplicables a cada un ells.

Per a això dins de cada activitat agrícola, ramadera i forestal que tingui la consideració d'independent, els ingressos íntegres procedents de cada un dels tipus de productes obtinguts, o de serveis prestats, es consignaran en l'apartat D3 de la declaració a la casella que correspongui de les numerades de l'1 al 16 conforme a la relació continguda en el quadre que es reprodueix en el seu apartat específic.

Als Esmentats ingressos se'ls aplicarà l'“índex de rendiment net” que en cada cas correspongui.Per a l'exercici 2020 els índexs de rendiment net aplicables són els que figuren en la relació continguda en el quadre que figura en aquest capítol i que reprodueixen els aprovats a l'Annex I i en la disposició addicional segona de l'Ordre HAC /1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

No obstant això, en els supòsits en què la Ministra d'Hisenda hagi autoritzat la reducció dels esmentats índexs per a un sector o zona geogràfica determinada, per haver-se vist afectat el desenvolupament de les activitats agrícoles o ramaderes per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals, s'aplicaran els índexs de rendiment net que s'aprovin en les &Ordres ministerials publicades a tal efecte.

Així mateix, quan el desenvolupament de les activitats es veiés afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries a l'equip industrial, que suposin alteracions greus en el desenvolupament de l'activitat, els interessats podran sol·licitar la reducció dels signes, índexs o mòduls aplicables en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal, en el termini de 30 dies a comptar des de la data que es produeixin, aportant les proves que considerin oportunes i fent menció, en el seu cas, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals alteracions.

Acreditada l'efectivitat de les esmentades alteracions, es podrà autoritzar la reducció dels signes, índexs o mòduls que sigui procedent.