Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 2a:Determinació del rendiment net minorat

La determinació del rendiment net minorat és el resultat de deduir del rendiment net previ determinat en la fase 1a anterior els imports que, en concepte d'amortització de l'immobilitzat material i intangible (excepte activitats forestals), corresponguin a la depreciació efectiva que pateixin els diferents elements per funcionament, ús, gaudi o obsolescència.

Per establir l'amortització de l'immobilitzat material i intangible s'ha de tenir en compte: