Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex 6.Cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal efecte, energia elèctrica

S'aplicarà un índex de 0,80 quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu i el consum elèctric diari mitjà, en termes d'energia facturada en kWh, de la factura del mes del període impositiu amb més consum sigui, almenys, 2,5 vegades superior al corresponent a la de dos mesos del mateix període impositiu, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en què participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'impostos especials a què es refereix l'article 102.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.

Aquest índex de 0,80 s'aplicarà sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica i, quan no sigui possible delimitar l'esmentat rendiment, aquest índex s'aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin, a tal final, energia elèctrica sobre la superfície total de l'explotació agrícola.

Aquest índex podrà aplicar-se per qualsevol de les següents activitats que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles:

  • Activitat agrícola susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'Impost sobre el Valor Afegit.
  • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.
  • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament els esmentats productes naturals.