Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Índex 7.Per ser empresa el rendiment net minorat de la qual no supera 9.447,91 euros

S'aplicarà l'índex corrector 0,90 quan la suma dels rendiments nets minorats del conjunt de les activitats agrícoles i ramaderes desenvolupades pel contribuent no superi la quantitat de 9.447,91 euros anuals.

Per determinar l'índex corrector per empreses el rendiment net minorat de les quals no superi 9.447,91 euros s'han d'excloure els rendiments nets minorats que derivin d'activitats forestals, ja siguin amb o sense transformació.

Incompatibilitat: aquest índex no resulta aplicable en els casos d'agricultors joves o assalariats agraris que tinguin de dret a la reducció especial del 25 per 100 a què es refereix la disposició addicional sisena de la Llei del IRPF.