Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 4a:Determinació del rendiment net de l'activitat

D'acord amb la normativa reguladora del mètode d'estimació objectiva, continguda a l'Annex I i en la disposició addicional primera de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), per determinar el rendiment net de l'activitat podran practicar-se les següents reduccions:

1.Reducció general: 20 per 100

Normativa: disposició addicional primera de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30) i art. 9 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE del 23)

Per a 2020 el rendiment net de mòduls de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com dels processos de transformació, determinat conforme al comentat en la fase 3a anterior, podrà reduir-se en el percentatge del  20 per 100.

2.Reducció agricultors joves:25 per 100

De conformitat amb l'establert en la disposició addicional sisena de la Llei del IRPF i en el punt 3 de les instruccions per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en el IRPF de l'Annex I de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30), els agricultors joves (majors de 18 anys i menors de 40 anys) o assalariats agraris podran reduir el rendiment net de mòduls, que resulti després d'aplicar la reducció de caràcter general, en un 25 per 100 en cada un dels períodes impositius tancats durant els cinc anys següents a la seva primera instal·lació com titulars d'una explotació que tingui caràcter de prioritari, realitzada a l'empara del previst al Capítol IV del Títol I de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, sempre que acreditin la realització d'un pla de millora de l'explotació.

A aquests efectes, el caràcter d'explotació prioritària s'haurà d'acreditar mitjançant certificació expedida per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, o de la inclusió en el Catàleg General d'Explotacions Prioritàries del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Vegeu el Reial Decret 613/2001, de 8 de juny, sobre millora i modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries (BOE del 9).

3.Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals

Normativa:Vegeu l'Annex III de l'Ordre HAC/1164/2019, de 22 de novembre (BOE del 30).

Quan el desenvolupament de l'activitat s'hagi vist afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals que hagin determinat despeses extraordinàries alienes al procés normal de l'exercici d'aquella, els interessats podran minorar el rendiment net resultant en l'import de les esmentades despeses.Per a això, els contribuents hauran d'haver posat l'esmentada circumstància en coneixement de l'Administració o, en el seu defecte, Delegació de l'Agència Tributària, en el termini de 30 dies a comptar des de la data en la qual es produeixi, aportant a tal efecte, la justificació corresponent i fent menció, en el seu cas, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals alteracions, a fi que l'Administració tributària verifiqui la certesa de la causa que motiva la reducció del rendiment i l'import de la mateixa.

Vegeu-se sobre això els Reials Decrets llei 2/2019, de 25 de gener (BOE del 26) i 11/2019, de 20 de setembre (BOE del 21), pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.