Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2020

Fase 5a:Determinació del rendiment net reduït de l'activitat

Normativa:Arts.32.1 Llei IRPF i 25 Reglament

En el supòsit que en el desenvolupament de l'activitat agrària s'hagin obtingut rendiments el període de generació del qual hagi estat superior a dos anys o altres de qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan s'imputin en un únic període impositiu, podrà aplicar-se una reducció del rendiment net del 30 per 100 dels esmentats imports.El resultat així obtingut és el rendiment net reduït de l'activitat.

Tenen la consideració de rendiments obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, a efectes de l'aplicació de l'esmentada reducció del 30 per 100, exclusivament els següents, quan s'imputin en un únic període impositiu:

  • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzables.
  • Indemnitzacions i ajuts per cessament d'activitats econòmiques.
  • Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.

La quantia del rendiment net a què es refereix aquest apartat sobre la qual s'aplicarà l'esmentada reducció no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

En el cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquesta naturalesa.

Recordi: els guanys o pèrdues patrimonials derivades de l'alienació o transmissió d'elements afectes a l'activitat econòmica no s'inclouen en el rendiment derivat de la mateixa, sinó que tributen amb la resta de guanys i pèrdues patrimonials.