Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Modificació de l'esborrany de declaració

El contribuent podrà instar la modificació de l'esborrany de declaració de l'IRPF quan consideri que han d'afegir-se dades personals o econòmics no inclosos en el mateix o adverteixi que conté dades errònies o inexactes.

La modificació de l'esborrany de declaració podrà realitzar-se a través d'alguna de les següents vies:

1. Per mitjans electrònics

  1. A través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària

    El contribuent pot modificar el seu esborrany a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint al Servei de tramitació de l'esborrany/declaració. Per fer-ho, el contribuent haurà de fer ús d'algun dels sistemes d'identificació indicats en l'apartat anterior (certificat electrònic reconegut, sistema Cl@ve PIN o número de referència). En el supòsit de modificació de l'esborrany de declaració per l'opció de tributació conjunta haurà de fer-se constar també el número d'identificació fiscal (NIF) del cònjuge i el seu número de referència o Cl@ve PIN.

  2. A través del telèfon

    El contribuent pot modificar el seu esborrany mitjançant trucada telefònica comunicant el seu número d'identificació fiscal (NIF) i el seu número de referència, prèviament sol·licitat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, exclusivament per a aquells contribuents que compleixin els requisits que constin en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet. En els supòsits de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges serà necessari, a més, comunicar el NIF així com el número de referència del cònjuge.

    A aquests efectes, per l'Agència Estatal d'Administració Tributària s'adoptaran les mesures de control precises que permetin garantir la identitat dels contribuents que efectuen la sol·licitud de modificació de l'esborrany de declaració.

2. Personalment

El contribuent pot modificar el seu esborrany mitjançant la seva personació, amb prèvia solicitud de cita, en qualsevol Delegació o Administració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària , aportant per acreditar la seva identitat, entre altres dades, el seu número d'identificació fiscal (NIF).

També podrà sol·licitar la modificació de l'esborrany de la declaració personalment en les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia que hagin subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació del sistema de finestreta única tributària, en els termes previstos en aquest conveni.