Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Obtenció de l'esborrany de declaració de l'IRPF i de les dades fiscals

Com s'obté

Tots els contribuents, en els terminis i fent ús d'algun dels sistemes d'identificació que s'indiquen a continuació, podran accedir al seu esborrany i a les seves dades fiscals per mitjans electrònics en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en el Servei de tramitació de l'esborrany/declaració, des d'on podran confirmar i presentar el mateix o, si escau, modificar-ho, confirmar-ho i presentar-ho. En el supòsit d'obtenció de l'esborrany de declaració per l'opció de tributació conjunta haurà de fer-se constar també el número d'identificació fiscal (NIF) del cònjuge i, si escau, dels restants membres de la unitat familiar que percebin rendes, així com el seu número de referència o Cl@ve PIN.

A aquest Servei de tramitació de l'esborrany/declaració es pot accedir a través del portal web de l'Agència Tributària a Internet en l'adreça electrònica: https://sede.agenciatributaria.gob.es.

Les dades fiscals de la declaració de l'IRPF també estaran disponibles en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica  https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint a través del tràmit de “Dades fiscals ”.

A més, els contribuents també podran accedir a les seves dades fiscals i al resum de l'esborrany de declaració a través d'una aplicació per a dispositius mòbils, previ registre en la mateixa, utilitzant el sistema Cl@ve PIN o el número de referència als que ens referim en les lletres b) i c) de l'apartat de sistemes d'identificació per a l'accés a l'esborrany i/o les dades fiscals. També podran confirmar i presentar l'esborrany de declaració sempre que no hagin de modificar o incloure alguna dada addicional.

En qualsevol cas, la falta d'obtenció de l'esborrany de declaració o de les dades fiscals no exonerarà al contribuent de la seva obligació de declarar.

Important: tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l'exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda) podran obtenir l'esborrany de la declaració a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració (Renda Web), després d'aportar, si escau, determinada informació que els serà sol·licitada a l'efecte, o una altra informació que el contribuent pogués incorporar.

Termini per obtenir l'esborrany i/o de les dades fiscals

Des de l'11 d'abril fins al 30 de juny de 2023.

Sistemes d'identificació per a l'accés a l'esborrany i/o les dades fiscals

 1. Certificat electrònic reconegut, emès d'acord amb les condicions que estableix la  Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança, que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment.

  Tingui-se en compte que Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, va ser derogada amb efectes de 13 de novembre de 2020, per la disposició derogatòria. a) de la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança (BOE de 12 de novembre).

 2. Sistema Cl@ve PIN d'identificació, autenticació i signatura electrònica comuna per a tot el Sector Públic Administratiu Estatal, que permetrà al ciutadà relacionar-se electrònicament amb els serveis públics a través d'una plataforma comuna mitjançant la utilització de claus concertades previ registre com usuari de la mateixa.

  Tingui-se en compte  l'Ordre PRE/1838/2014, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve PIN, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades (BOE de 10 d'octubre). 

 3. Número de referència prèviament subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

  Per obtenir el número de referència els contribuents hauran de comunicar el seu número d'identificació fiscal (NIF), la data de caducitat del seu Document Nacional d'Identitat (DNI)) o el número de suport del seu Número d'identitat d'Estranger (NIE), excepte en el cas que el Document Nacional d'Identitat (DNI) sigui de caràcter permanent (data de caducitat 01/01/9999) cas en què haurà de comunicar-se la data d'expedició o en cas que sigui un número d'identificació fiscal (NIF) que comience amb les lletres K, L, M en el que haurà de comunicar-se la data de naixement.

  A més, haurà d'aportar-se l'import de la casella [0505] de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2021, “Base liquidable general sotmesa a gravamen”, llevat que es tracti d'un contribuent no declarant l'any immediatament anterior, cas en què s'haurà d'aportar un Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) d'una entitat bancària espanyola en el que figuri com a titular a 31 de desembre de 2022.

  El número de referència podrà sol·licitar-se per mitjans electrònics a través d'Internet en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, mitjançant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve PIN, sense necessitat de comunicar la casella [0505].

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària adoptarà les mesures de control precises que permetin garantir la identitat de la persona o persones que sol·liciten el número de referència, així com, si escau, la conservació de les dades comunicades.

  L'obtenció d'un número de referència invalida el número de referència anterior que s'hagués sol·licitat, de tal manera que, en cas que s'haguessin sol·licitat diversos números de referència, només serà vàlid i per tant permetrà accedir a l'esborrany o a les dades fiscals, modificar i si escau presentar l'esborrany o la declaració de l'IRPF, l'últim número de referència sol·licitat.

  Respecte al número de referència vegeu l'apartat primer. 3.a) i l'annex I de la Resolució de 17 de novembre de 2011 de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'aproven sistemes d'identificació i autenticació diferents de la signatura electrònica avançada per relacionar-se electrònicament amb l'esmentada Agència Tributària.