Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

La declaració de l'IRPF 2022: aspectes generals

Model de declaració

En aquest exercici, com en els anteriors, s'ha aprovat un únic model de declaració (Model D-100) que hauran d'utilitzar tots els contribuents obligats a declarar per l'IRPF.

A aquests efectes, l' esborrany de declaració de l'IRPF  degudament confirmat pel contribuent tindrà la consideració de declaració de l'IRPF.

Seran vàlides les declaracions efectuades a través dels serveis d'ajuda prestats en les oficines de l'Agència Tributària o en les habilitades a aquest efecte per les Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats locals per a la prestació d' aquest servei i de la qual presentació s'efectuï en les esmentades oficines a través de la intranet de  l'Agència Tributària.

Informació i identificació del domicili habitual actual del contribuent

Es manté la identificació del domicili fiscal del contribuent introduïda el 2019, que ofereix la informació de l'últim domicili fiscal disponible en la base de dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària de forma separada a la resta de la declaració i abans de la descàrrega de les dades fiscals perquè el contribuent el ratifiqui i, si escau, pugui modificar-ho.

No obstant això, en aquest exercici els contribuents de l'IRPF que estiguin donats d'alta en el cens d'empresaris, professionals o retenidors, si desitgen modificar el seu domicili fiscal, hauran de fer-ho a través de la declaració censal corresponent.

Assignació tributària a l'Església Catòlica

La disposició addicional divuitena de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2007 (BOE de 29 de desembre), estableix que, amb vigència des de l'1 de gener de 2007 i amb caràcter indefinit, l'Estat destinarà al sosteniment de l'Església Catòlica el 0,7 per 100 de la quota íntegra de l'IRPF corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en tal sentit.

A aquests efectes, s'entén per quota íntegra de l'IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] i [0546], respectivament, de la declaració.

En conseqüència, en la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022 els contribuents podran destinar el 0,7 per 100 de la seva quota íntegra al sosteniment econòmic de l'Església Catòlica, marcant amb una "X" la casella [105] de la declaració.

Assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social

D'acord amb el que estableix la disposició addicional vuitanta-unena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre),  l'Estat destinarà a subvencionar activitats d'interès general considerades d'interès social el 0,7 per cent de la quota íntegra de l'IRPF de l'exercici 2022, corresponent als contribuents que manifestin expressament la seva voluntat en tal sentit.

A aquests efectes, s'entén per quota íntegra de l'IRPF la formada per la suma de la quota íntegra estatal i de la quota íntegra autonòmica, caselles [0545] i [0546], respectivament, del model de declaració.

En conseqüència, en la declaració de l'IRPF de l'exercici  2022, els contribuents podran destinar un 0,7 per 100 de la seva quota íntegra a activitats d'interès general considerades d'interès social marcant amb una "X" la casella [106] de la declaració.

Segons l'article 2 del Reial Decret llei 7/2013, de 28 de juny, de mesures urgents de naturalesa tributària, pressupostària i de foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació (BOE de 29 de juny) són eixos de les activitats d'interès general considerades d'interès social, i com a tals seran tinguts en compte en la determinació de les bases reguladores dels ajuts finançats amb el percentatge fixat del rendiment de  l' IRPF a uns altres fins d'interès general considerats d'interès social, els següents:

  1. L'atenció a les persones amb necessitats d'atenció integral sociosanitària.
  2. L'atenció a les persones amb necessitats educatives o d'inserció laboral.
  3. El foment de la seguretat ciutadana i prevenció de la delinqüència.
  4. La protecció del medi ambient.
  5. La cooperació al desenvolupament.
  6. El foment i modernització del Tercer Sector d'Acció social.

En el marc dels eixos fixats en l'apartat anterior, i en execució del que preveu l'article II de l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre afers econòmics, de 3 de gener de 1979, les quantitats a distribuir, obtingudes de l'assignació del percentatge del rendiment de l'IRPF per a uns altres fins d'interès social es destinaran a activitats d'interès general, entenent per tals aquelles que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat en general i a protegir i conservar l'entorn, que puguin ser declarades reglamentàriament com d'interès social. Aquest percentatge serà fixat anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per a 2022, l'esmentada disposició addicional vuitanta-unena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre), estableix que la quantia total assignat en els pressupostos per a activitats d'interès general considerades d'interès social es distribuirà aplicant els següents percentatges: El 77,72 per 100 al Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, el 19,43 per 100 al Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea  i Cooperació i el 2,85 per 100 al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquests percentatges seran d'aplicació sobre la liquidació definitiva practicada en el propi exercici 2022.

Important: l'assignació tributària a l'Església Catòlica és independent i compatible amb l'assignació tributària a activitats d'interès general considerades d'interès social. Per tant, el contribuent podrà marcar tant la casella [105] (assignació tributària a l'Església Catòlica) com la [106] (assignació de quantitats a activitats d'interès general considerades d'interès social); o una sola o cap d'elles.

L'elecció de qualsevol de les opcions anteriors o l'absència d'elecció, no tindrà cost econòmic algun per al contribuent, per la qual cosa la quantitat per ingressar o per retornar resultant de la declaració no es veurà, en cap cas, modificada.