Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general: devolucions derivades de la normativa de l'IRPF

Normativa: Art. 103 Llei IRPF

Si com a resultat final de la declaració de l'IRPF, ja consisteixi aquesta en una autoliquidació o en l'esborrany de declaració degudament confirmat, s'obté una quantitat per retornar, el contribuent pot sol·licitar la devolució d'aquest import.

D'acord amb el que disposa l'article 103 de la Llei de l'IRPF, aquest import serà, com a màxim, la suma de les retencions efectivament practicades, els ingressos a compte i pagaments fraccionats realitzats de l'IRPF, així com de les quotes de l'Impost sobre la Renda de no Residents satisfetes per contribuents que hagin adquirit aquesta condició per canvi de residència, més l'import corresponent, si escau, a la deducció per maternitat regulada en l'article 81 de la Llei de l'IRPF  i/o a la deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec prevista en l'article 81 bis de la Llei de l'IRPF.

Com es torna?

La devolució no és automàtica. El contribuent haurà de sol·licitar-la expressament per mitjà del “Document d'Ingrés o Devolució” (model 100) que acompanya als impresos de la declaració pròpiament dita.

Amb caràcter general, la devolució s'efectua mitjançant transferència bancària al compte que el contribuent indiqui com de la seva titularitat en l'esmentat document d'ingrés o devolució, encara que pot autoritzar-se el pagament per xec.

Per consegüent, és de suma importància que es complimentin correctament, en l'apartat corresponent de l'esmentat document, les dades completes del compte en la que es desitja rebre la devolució.

El pagament de la quantitat per retornar es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte bancari que l'obligat tributari o la seu representant legal autoritzat indiquin com de la seva titularitat en l'autoliquidació tributària, sense que l'obligat tributari pugui exigir responsabilitat alguna en el cas en què la devolució s'enviï al número de compte bancari per ell designat.

Vegeu sobre això l'apartat 1 de l'article 132 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, modificat per l'article 1.Set del Reial decret 1615/2011, de 14 de novembre, pel qual s'introdueixen modificacions en matèria d'obligacions formals en l'esmentat Reglament (BOE de 26 de novembre).

No obstant això, quan el contribuent no tingui compte obert en cap Entitat col·laboradora o concorreu alguna circumstància que el justifiqui, podrà sol·licitar que la  devolució s'efectuï mitjançant xec nominatiu sense creuar del Banc d'Espanya. Per fer-ho, el contribuent ha de presentar un escrit contenint aquesta sol·licitud  com a documentació addicional de la declaració, bé a través del   registre electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en l'adreça electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, https://sede.agenciatributaria.gob.es/, accedint al tràmit d'aportació de documentació complementària corresponent a la declaració, o bé en el registre presencial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Rebut l'escrit  i, prèvies les pertinents comprovacions, es podrà autoritzar la realització de la devolució que sigui procedent mitjançant xec nominatiu no creuat.

Quan es torna?

L'Administració disposa de sis mesos, des del terme del termini de presentació de les declaracions, o des de la data de la presentació si la declaració va ser presentada fora de termini, per practicar la liquidació provisional que confirmi, o rectifiqui, l'import de la devolució sol·licitada pel declarant.

Si la liquidació provisional no s'hagués practicat en l'esmentat termini de sis mesos, l'Administració procedirà a retornar d'ofici l'excés de pagaments a compte sobre la quota autoliquidada, sens perjudici de la pràctica de les liquidacions ulteriors, provisionals o definitives, que poguessin resultar procedents.

Transcorregut el termini de sis mesos sense que hagi estat ordenat el pagament de la devolució per causa imputable a l'Administració tributària, s'aplicarà a la quantitat pendent de devolució l'interès de demora tributari des de l'endemà de la finalització d'aquest termini i fins a la data en què s'ordeni el seu pagament, sense necessitat de què el contribuent el reclami.

Finalment, haurà de tenir-se en compte que, d'apreciar-se errors o omissions en la declaració, l'Administració tributària pot rectificar el resultat de la liquidació efectuada pel contribuent mitjançant la corresponent liquidació provisional, modificant la quantia de la devolució sol·licitada o determinant la improcedència de la mateixa.

En cas que es produeixi aquesta liquidació provisional, aquesta li serà reglamentàriament notificada al contribuent, qui podrà interposar contra la mateix els recursos previstos en la legislació tributària vigent. Tot això, sens perjudici que amb posterioritat a la pràctica de la liquidació provisional puguin desenvolupar-se tant noves actuacions de comprovació limitada pels òrgans de Gestió Tributària, com actuacions d'inspecció, en ambdós casos, quan s'hagin descobert nous fets o circumstàncies que resultin d'actuacions diferents de les realitzades i especificades en la liquidació provisional.

Atenció: no serà imputable a l'Administració tributària la demora quan la devolució no pugui tramitar-se dins el termini assenyalat, per no estar la declaració correctament emplenada en tots els seus extrems, no contenir la documentació exigida, o mancar, o ser erronis, les dades del compte a la que hagi de ser transferit el seu import.