Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

En general

Normativa: Arts. 97.2 Llei IRPF i 62.2 Reglament  IRPF

Si com a resultat final de la declaració de l'IRPF s'obté una quantitat per ingressar, el contribuent haurà d'efectuar l'ingrés d'aquest import en el Tresor Públic.

Tanmateix, per realitzar l'ingrés del deute tributari de l'IRPF el contribuent podrà optar per efectuar-ho d'una sola vegada, o bé per fraccionar el seu import, sense interès ni recàrrec algun, en dos terminis:

  1. El primer, del 60 per 100, en el moment de presentar la declaració.

  2. El segon, del 40 per 100 restant, fins al dia 6 de novembre de 2023, inclusivament.

Per gaudir d'aquest benefici serà necessari que l'esborrany de la declaració o l'autoliquidació es presenti dins el termini establert i que en el mateix s'hagués ingressat el 60 per 100 del deute tributari resultant de l'autoliquidació.

La falta d'ingrés en termini del 60 per 100 de l'import del deute (de la primera fracció) determina l'inici del període executiu per a l'import total autoliquidat (el 100 per 100 del deute).

Important: no podrà fraccionar-se en dos terminis l'ingrés de les autoliquidacions complementàries de l'IRPF.

L'existència d'aquest procediment de fraccionament del pagament no impedirà al contribuent la possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament del pagament prevista en l'article 65 de la LGT, desenvolupat en els articles 44 i següents del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre).

En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Important: el contribuent no pot acollir-se en el moment de la presentació de la declaració al fraccionament de pagament dels articles 97.2 de la Llei de l'IRPF i 62.2 del Reglament i, al seu torn, sol·licitar l'ajornament o fraccionament del primer termini d'acord amb l'article 65 de la LGT, doncs ambdós mecanismes d'ajornament/fraccionament no resulten aplicables de forma simultània en aquest cas.