Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Altres formes de pagament i/o extinció dels deutes tributaris

Pagament, previ reconeixement de deute, mitjançant transferència bancària

El contribuent que no disposi d'un compte obert en alguna de les entitats de crèdit que actuïn com a col·laboradores en la gestió recaptatòria, pot realitzar el pagament de la totalitat del deute tributari resultant de la declaració de l'IRPF, previ reconeixement de la mateixa, mitjançant transferència bancària, d'acord amb el que disposa la Resolució de 18 de gener de 2021, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es defineixen el procediment i les condicions per al pagament de deutes mitjançant transferències a través d'entitats col·laboradores en la gestió recaptatòria encomanada a l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Es pot consultar més informació sobre  aquest procediment de pagament per transferència en: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/deudas-apremios-embargos-subastas/pagar-aplazar-consultar/pagos-transferencias-especial-extranjero.html

Pagament mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol

Normativa: Arts. 97.3 Llei IRPF i 62.3 Reglament  IRPF

El pagament del deute tributari podrà realitzar-se mitjançant entrega de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol que estiguin inscrits en l'Inventari General de Béns Mobles o en el Registre General de Béns d'Interès Cultural, d'acord amb el que disposa l'article 73 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. El contribuent que pretengui utilitzar aquest mitjà de pagament en espècie com a mitjà per satisfer deutes per l'IRPF a l'Administració haurà de seguir el procediment establert a l'efecte per l'article 40 del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol (BOE de 2 de setembre). El procediment per a la presentació electrònica d'autoliquidacions amb resultat per ingressar amb sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol es regula en l'article 10 de l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

En cap cas, la presentació electrònica de l'autoliquidació tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de pagament mitjançant l'entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

Extinció mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària

El deute tributari resultant de la declaració de l'IRPF podrà extingir-se per compensació mitjançant anotació en el sistema de compte corrent en matèria tributària.

Per fer-ho, els contribuents de l'IRPF que es trobin acollits al sistema de compte corrent en matèria tributària regulat en els articles 138 a 143 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, presentaran la seva declaració d'acord amb les regles previstes en l'apartat sisè de l'Ordre de 30 de setembre de 1999, per la qual s'aprova el model de sol·licitud d'inclusió en el sistema de compte corrent en matèria tributària, s'estableix el lloc de presentació de les declaracions tributàries que generin deutes o crèdits que hagin d'anotar-se en aquest compte corrent tributari i es desenvolupa el que disposa el Reial decret 1108/1999, de 25 de juny, pel qual es regula el sistema de compte corrent en matèria tributària. 

Extinció per compensació amb crèdits tributaris reconeguts

Els deutes tributaris resultants de les declaracions de l'IRPF podran  també extingir-se per compensació amb crèdits tributaris reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat tributari, en els termes previstos en els articles 71 i següents de la  LGT i d'acord amb les condicions i el procediment establerts en els articles 55 i següents del Reglament General de Recaptació.

En relació amb la LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.