Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Pagament en una sola vegada

El pagament en una sola vegada de l'import resultant de la declaració de l'IRPF corresponent a 2022 podrà realitzar-se en efectiu, mitjançant càrrec o càrrec en compte o mitjançant domiciliació bancària, en qualsevol de les Entitats col·laboradores autoritzades (Bancs, Caixes d'Estalvis o Cooperatives de Crèdit) situades en territori espanyol.

Domiciliació bancària del pagament

Els contribuents podran efectuar la domiciliació bancària del deute tributari resultant de la declaració de l'IRPF amb subjecció als següents requisits i condicions.

A. Àmbit d'aplicació de la domiciliació bancària

Únicament podran efectuar la domiciliació bancària:

  1. Els contribuents que efectuïn la presentació electrònica de la declaració de l'IRPF.

  2. Els contribuents de la qual autoliquidació s'efectuï a través dels serveis d'ajuda prestats en les oficines de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en les oficines de les Administracions tributàries de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia que hagin subscrit amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària un conveni de col·laboració per a la implantació de sistemes de finestreta única tributària, i en les habilitades a aquest efecte pels restants Comunitats Autònomes, Ciutats amb Estatut d'Autonomia i Entitats Locals per a la seva immediata transmissió electrònica.

  3. Els contribuents que efectuïn la confirmació de l'esborrany de declaració de l'IRPF per mitjans electrònics, per Internet o per telèfon o en les oficines anteriorment esmentades.

B. Termini per efectuar la domiciliació bancària

La domiciliació podrà efectuar-se des del dia 11  d'abril fins al dia 27 de juny de 2023, tots dos inclosos.

C. Procediment de realització del pagament

L'Agència Estatal d'Administració Tributària comunicarà l'ordre de domiciliació bancària del contribuent a l'Entitat col·laboradora assenyalada en la mateixa, la qual serà procedent, si escau, el dia 30 de juny de 2023  a carregar en compte l'import domiciliat, remetent, posteriorment, al contribuent justificant de l'ingrés realitzat que servirà com a document acreditatiu d'aquest ingrés.

Les persones o entitats autoritzades a presentar per via electrònica declaracions en representació de terceres persones, d'acord amb el que disposen els articles 79 a 86 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i en l'Ordre HAC/1398/2003, de 27 de maig, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se  efectiva la col·laboració social en la gestió dels tributs, i s'estén aquesta expressament a la presentació electrònica de determinats models de declaració i altres documents tributaris, podran, per aquesta via, donar trasllat de les ordres de domiciliació que prèviament els hagin comunicat els tercers als que representen.

Els pagaments s'entendran realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, considerant-se justificant de l'ingrés realitzat el que a aquest efecte expedeixi l'entitat de crèdit on es trobi domiciliat el pagament.