Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Procediment de suspensió de l'ingrés del deute tributari de l'IRPF sense interessos de demora

Normativa: Art. 97.6 Llei IRPF i 62.1 Reglament  IRPF

Els matrimonis no separats legalment que optin per tributar de forma individual i en els que una de les declaracions resulti per ingressar i l'altra amb dret a devolució, podran acollir-se a aquest procediment mitjançant el qual el contribuent de la qual declaració sigui positiva pot sol·licitar la suspensió de l'ingrés del seu deute tributari, sense interessos de demora, en la quantia màxima que permeti l'import de la devolució resultant de la declaració del seu cònjuge,  amb la condició que aquest renunciï al cobrament de la mateixa en una quantitat igual a l'import del deute de la qual suspensió hagi estat sol·licitada per aquell.

La suspensió serà provisional fins tant l'Administració tributària reconegui el dret a la devolució a favor del cònjuge i a conseqüència de l'import de la mateixa.

Requisits per obtenir la suspensió provisional

  1. El contribuent de la qual declaració resulti per retornar haurà de renunciar al cobrament de la devolució fins a l'import del deute de la qual suspensió hagi estat sol·licitada pel seu cònjuge, acceptant també que la quantitat a cobrament del qual renúncia s'apliqui al pagament d'aquest deute.

  2. Ambdues declaracions, la del contribuent que sol·licita la suspensió i la del cònjuge que renuncia a la devolució, hauran de correspondre al mateix període impositiu i hauran de presentar-se de forma simultània i conjuntament, dins el termini establert.

  3. Cap dels cònjuges podrà estar acollit al sistema de compte corrent tributari regulat en els articles 138 a 140 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE de 5 de setembre).

  4. Ambdós cònjuges hauran d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries, en els termes previstos en l'article 18 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE de 25 de juliol).

Forma de sol·licitar la suspensió

Per sol·licitar la suspensió, el cònjuge de la qual declaració resulti per ingressar haurà de complimentar i subscriure l'apartat corresponent de la seva declaració. A més, en emplenar el document d'ingrés (model 100), haurà de marcar amb una "X" la casella [7] de l'apartat"Resum de la declaració".

Així mateix, el cònjuge de la qual declaració resulti per retornar haurà de complimentar i subscriure l'apartat corresponent de la seva declaració, havent de marcar també amb una "X" la casella [7] de l'apartat"Resum de la declaració" del seu document d'ingrés o devolució (model 100).

Possibilitat de domiciliar el pagament de la part de deute tributari no suspès

Si el resultat positiu de la declaració fos superior a l'import de la qual suspensió se sol·licita, el pagament de l'excés podrà fraccionar-se en dos terminis, del 60 i del 40 per 100, respectivament, podent també domiciliar-se en compte el pagament de cadascun d'aquests terminis, conforme al procediment general establert en l'epígraf anterior per al pagament de l'IRPF.

Efectes de les sol·licituds de suspensió improcedents

Quan no sigui procedent la suspensió per no reunir-se els requisits anteriorment assenyalats, l'Administració practicarà liquidació provisional al contribuent que la va sol·licitar per un import del deute objecte de la sol·licitud juntament amb l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar la declaració fins a la data de l'esmentada liquidació provisional.

Efectes sobre el deute suspès del reconeixement del dret a la devolució a favor del cònjuge

  1. Si la devolució reconeguda fos igual al deute suspès, aquesta quedarà totalment extingida, igual que el dret a la devolució.

  2. Si la devolució reconeguda fos superior al deute suspès, aquesta es declararà totalment extingida i l'Administració procedirà a retornar la diferència entre ambdós imports.

  3. Si la devolució reconeguda fos inferior al deute suspès, aquesta es declararà extingida en la part concurrent, practicant l'Administració liquidació provisional al cònjuge que va sol·licitar la suspensió per un import de la diferència juntament amb l'interès de demora calculat des de la data de venciment del termini establert per presentar la declaració fins a la data de l'esmentada liquidació provisional.

Important: per expressa disposició legal, es considerarà que no existeix transmissió lucrativa a efectes fiscals entre els cònjuges per la quantitat que, procedent de la devolució d'un d'ells, s'apliqui al pagament del deute de l'altre.