Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Documentació addicional a presentar juntament amb la declaració de l'IRPF

Podem distingir els supòsits següents en els que s'exigeix presentar documentació addicional:

1. Els contribuents sotmesos al règim de transparència fiscal internacional hauran de presentar conjuntament amb la declaració de l'IRPF les dades i documents assenyalats en l'article 91.12 de la Llei de l'IRPF, relatius a totes i cadascuna de les entitats no residents rendes de les quals hagin d'incloure's en la base imposable de  l' IRPF.

2. Els contribuents que hagin efectuat en l'exercici  inversions anticipades  de futures dotacions a la Reserva per a Inversions a les Canarias hauran de presentar conjuntament amb la declaració de l'IRPF una comunicació de la materialització anticipada de l'exercici i el seu sistema de finançament, conforme al que preveu l'article 27.11 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias.

3. Els contribuents que sol·licitin la devolució mitjançant xec nominatiu sense creuar del Banc d'Espanya : hauran de presentar conjuntament amb la declaració de  l' IRPF escrit contenint aquesta sol·licitud.

4. Els contribuents que, d'acord amb el que disposa l'article 89.1 de la Llei de l'impost de Societats, comuniquin la realització d'operacions de fusió o d'escissió en les quals ni l'entitat transmitent ni l'entitat adquirent tinguin la seva residència fiscal a Espanya i en les que no sigui d'aplicació el règim establert en l'article 84 de l'esmentada Llei de l'impost sobre Societats, per no disposar la transmitent d'un establiment permanent situat en aquest país, hauran de, a més de consignar en la casella corresponent del model de declaració de l'IRPF l'opció pel règim especial, com a soci resident afectat, presentar els següents documents:

  • Identificació de les entitats participants en l'operació i descripció de la mateixa.

  • Còpia de l'escriptura pública o document equivalent que correspongui a l'operació.

  • En cas que les operacions s'haguessin realitzat mitjançant una oferta pública d'adquisició d'accions, també haurà d'aportar-se còpia del fullet informatiu.

En tots els casos en què calgui presentar documentació addicional, els documents o escrits i, en general, qualssevol altres no tinguts en compte expressament en els propis models de declaració que hagin d'acompanyar-se a aquesta, podran presentar-se a través del Registre Electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que regula la Resolució de 28 de desembre de 2009 (BOE de 29 de desembre). També podran presentar-se en el Registre presencial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i en qualsevol dels registres als que es refereix l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Els descendents o ascendents que es relacionin en les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec hauran de disposar de número d'identificació fiscal.

Quan sigui d'aplicació la deducció aplicable a les unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, serà necessari que els membres integrats en la unitat familiar disposin de número d'identificació fiscal (NIF).