Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Presentació electrònica a través d'Internet

Les declaracions de l'IRPF, sigui quin sigui el resultat de les mateixes, poden presentar-se a través d'Internet.

No obstant això, quan els contribuents hagin d'acompanyar a la declaració la documentació addicional a què  abans s'ha feta referència i, en general, qualssevol documents, sol·licituds o manifestacions d'opcions no establertes expressament en els propis models oficials de declaració, la presentació electrònica de la declaració requerirà que l'esmentada documentació addicional es presenti, en forma de documents electrònics, en el Registre Electrònic de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb el procediment previst en la Resolució de 28 de desembre de 2009, per la qual es cregui la Seu electrònica i es regulen els registres electrònics de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (BOE de 29 de desembre).

Qui poden efectuar la presentació electrònica per Internet?

La presentació electrònica per Internet a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària podrà ser efectuada:

 1. Pels contribuents o, si escau, les seus representants legals.

 2. Per aquells representants voluntaris dels contribuents amb poders o facultats per presentar electrònicament en nom de les mateixes declaracions i autoliquidacions davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària o representar-los davant aquesta, en els termes establerts en cada moment per la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 3. Per les persones o entitats que, segons el que preveu l'article 92 de la LGT, ostentin la condició de col·laboradors socials en l'aplicació dels tributs i compleixin els requisits i condicions que, a aquest efecte, establiu la normativa vigent en cada moment.

  En relació amb la LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Quins requisits tècnics es precisen per a la presentació electrònica?

La presentació electrònica per Internet a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària estarà subjecta al compliment de les següents condicions generals:

 1. El contribuent haurà de disposar de número d'identificació fiscal (NIF) i estar identificat, amb caràcter previ a la presentació, en el Cens d'obligats Tributaris a què es refereix l'article 3 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. Per verificar el compliment d'aquest requisit l'obligat tributari podrà accedir a l'opció «les meves dades censals» disponible en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. En el cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, les circumstàncies anteriors han de concórrer a cadascun d'ells.

 2. La presentació electrònica es podrà efectuar utilitzant un certificat electrònic reconegut emès d'acord amb les condicions que estableix la  Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança (BOE de 12 de novembre) que resulti admissible per l'Agència Estatal d'Administració Tributària segons la normativa vigent en cada moment, o bé del sistema Cl@ve PIN o el número de referència. En el cas de declaració conjunta formulada per ambdós cònjuges, serà necessari que el cònjuge que figuri com primer declarant disposi de certificat electrònic reconegut, Cl@ve PIN o número de referència, havent de disposar obligatòriament l'altre cònjuge de número de referència o Cl@ve PIN.

  Quan la presentació electrònica es realitzi per apoderats o per col·laboradors socials degudament autoritzats, seran aquests els qui hauran de disposar del seu certificat electrònic.

 3. Per efectuar la presentació electrònica, el contribuent o, si escau, la presentadora autoliquidacions hauran d'accedir al Servei de tramitació de l'esborrany/declaració.

  En el cas de contribuents la presentació de la declaració es realitzarà a través de la confirmació de l'esborrany de declaració.

  Per part seva, els qui disposin dels apoderaments generals i específics relacionats amb el model 100 i els col·laboradors socials poden utilitzar el servei Renda Web per tramitar la declaració dels seus representats des de l'opció disponible en la pàgina de tràmits del model 100 en la Seu electrònica.

  Així mateix, les persones o entitats autoritzades a presentar per via electrònica declaracions en representació de terceres persones, podran utilitzar un programa informàtic per a l'obtenció del fitxer amb les autoliquidacions a transmetre des de l'opció disponible en la pàgina de tràmits del model 100 en la Seu electrònica de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Com es presenta la declaració?

Una vegada realitzada la declaració accedint a través del Servei de tramitació de l'esborrany / declaració per a la confirmació de l'esborrany i/o la presentació de la declaració o, si escau, des de l'opció disponible en la pàgina de tràmits del model 100 en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària  per a la presentació de declaracions en representació de terceres persones, haurà de ser procedent-se, en funció del resultat de la mateixa i de la domiciliació bancària o no del pagament corresponent a la totalitat de l'ingrés o al primer termini, de la següent manera:

Important: en el cas de declaracions conjuntes de l'IRPF formulats per ambdós cònjuges per a la seva presentació electrònica serà necessari, a més, comunicar el NIF així com el número de referència del cònjuge o seu Cl@ve PIN.

a) Amb resultat per ingressar pagament del qual total no es realitza mitjançant domiciliació bancària o quan es realitzi el pagament parcial amb sol·licitud d'ajornament o fraccionament, compensació, reconeixement de deute o mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

El declarant o, si escau, el presentador haurà de connectar-se amb la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica https://sede.agenciatributaria.gob.es, accedint al Servei de tramitació de l'esborrany/declaració. A continuació, complimentarà o confirmarà, si escau, les opcions de fraccionament del pagament i domiciliació del segon termini, oferint-se en el moment de la seva presentació dues alternatives:

1a. Consignar el número de referència complet (NRC) prèviament obtingut després d'efectuar l'ingrés en l'entitat col·laboradora i procedir a la confirmació i presentació de l'esborrany de declaració.

A aquests efectes, el declarant o el presentador podrà obtenir el número de referència complet (NRC) de l'entitat col·laboradora per alguna de les següents vies:

 • De manera directa, bé en les seves oficines o bé a través dels serveis de banca electrònica que aquelles prestin als seus clientes.

 • A través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per via electrònica, utilitzant un certificat electrònic reconegut o mitjançant la utilització del sistema Cl@ve PIN)

2a. Obtenir un document d'ingrés amb el que es pot efectuar el pagament  en una entitat col·laboradora.

En ambdós casos si la declaració és acceptada, l'Agència Estatal d'Administració Tributària tornarà en pantalla les dades del model de declaració de l'IRPF corresponent a la declaració presentada, justificant de presentació, validat amb un codi segur de verificació en el que constarà la data i hora de presentació que el declarant haurà d'imprimir o arxivar i conservar.

En cas que l'autoliquidació fos rebutjada, es mostraran els errors detectats perquè es procedeixi a la seva esmena.

b) Amb resultat per ingressar pagament del qual total o el corresponent al primer termini es realitza mitjançant domiciliació bancària

La transmissió de la declaració no precisarà, amb caràcter previ, la comunicació amb l'Entitat col·laboradora per a la realització de l'ingrés i l'obtenció del NRC.

La transmissió de l'autoliquidació, en què es recollirà la corresponent ordre de domiciliació, es realitzarà d'acord amb el que ha comentat en l'apartat anterior.

El contribuent podrà conservar a més de la declaració acceptada, així com el document d'ingrés o devolució, model 100, el document d'ingrés del segon termini, model 102, validat amb un codi segur de verificació de 16 caràcters en el que constarà, a més de la data i hora de presentació de la declaració, l'ordre de domiciliació efectuada i, si escau, l'opció de fraccionament de pagament escollida pel contribuent.

Recordi: si la declaració resultés per ingressar, el contribuent podrà, de forma simultània a la presentació de la declaració, domiciliar l'ingrés, efectuar l'immediat pagament electrònic (prèvia obtenció del número de referència complet (NRC)), o bé podrà obtenir un document d'ingrés que li permetrà efectuar el pagament en una entitat col·laboradora.

c) Amb resultat per ingressar quan es presentin amb sol·licitud d'ajornament o fraccionament, compensació, reconeixement de deute o sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

El procediment de presentació electrònica de les autoliquidacions a les que es refereix aquesta lletra comporta únicament la particularitat de què, una vegada finalitzada la presentació de la declaració, el declarant o la persona o entitat autoritzada a presentar per via electrònica declaracions en representació de terceres persones obtindrà, a més del codi segur de verificació, una clau de liquidació de disset caràcters amb la que, si el desitja, podrà sol·licitar en aquell mateix moment, a través de l'enllaç habilitat a aquest efecte, l'ajornament o fraccionament o la compensació o, si escau, el pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol. També podrà amb la clau de liquidació presentar aquestes sol·licituds en un moment posterior en la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Internet, en l'adreça electrònica «https://sede.agenciatributaria.gob.es»,  a través de l'opció ”Pagar, ajornar i consultar”, de l'apartat d'Informació i gestions.

Si es pretén efectuar el pagament d'una part del deute total i, al temps, sol·licitar l'ajornament o fraccionament, la compensació o la sol·licitud de pagament mitjançant entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol per la part del deute no ingressat, el contribuent podrà obtenir el número de referència complet (NRC) de l'entitat col·laboradora en la forma prevista en l'apartat a) anterior per al supòsit d'autoliquidacions amb resultat per ingressar, quan el pagament no es realitzi mitjançant domiciliació bancària. Quan confirmi l'esborrany introduirà el NRC fent constar, a més, l'opció o opcions que exercirà posteriorment respecte de la quantitat no ingressada.

Important: en cap cas, la presentació electrònica de la declaració de l'IRPF tindrà, per si mateixa, la consideració de sol·licitud de compensació, ajornament o fraccionament de deute o de sol·licitud de pagament mitjançant l'entrega de béns del Patrimoni Històric Espanyol.

d) Amb resultat per retornar o negatiu

El procediment per a la presentació d'aquestes declaracions és similar a l'anteriorment comentat per a les declaracions amb resultat per ingressar, amb la diferència que no serà precís realitzar la fase de comunicació amb l'Entitat col·laboradora per a la realització de l'ingrés i per a l'obtenció del NRC associat al mateix, ni la de domiciliació en Entitat col·laboradora de l'ingrés.

El declarant haurà de, si escau, complimentar o confirmar l'identificador únic del compte, Codi Internacional de Compte Bancari (IBAN) i procedir a la seva confirmació i presentació.

Atenció: en declaracions conjuntes formulades per ambdós cònjuges, per a la seva presentació electrònica serà necessari, a més, comunicar el NIF, així com el número de referència o “Cl@ve PIN” del cònjuge. A aquests efectes l'Agència Estatal d'Administració Tributària adoptarà el corresponent protocol de seguretat que permeti garantir la identitat dels contribuents que efectuen la presentació.