Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Participació de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia en la gestió de l'IRPF

La participació de les Comunitats Autònomes a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que constitueix l'organització administrativa responsable en nom i per compte de l'Estat de l'aplicació efectiva del sistema tributari estatal i del duaner, es desenvolupa a través dels següents òrgans, regulats en els articles 65 i 66 de la Llei 22/2009:

Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària

El Consell Superior per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària és l'òrgan col·legiat, integrat per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia, encarregat de coordinar la gestió dels tributs cedits.

Aquest òrgan està presidit per la presidenta de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i integrat pel Director General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que ostentarà la Vicepresidència primera, cinc representants de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els titulars de la Secretaria General d'Hisenda, de la Secretaria General de Finançament Territorial i de la Inspecció General del Ministeri d'Economia i Hisenda (actualment Ministeri d'Hisenda i Funció Pública)  i per un representant de cadascuna de les Comunitats Autònomes de règim comuna i de les Ciutats amb Estatut d'Autonomia, un dels quals serà designat per aquestes cada any per ostentar la Vicepresidència segona.

Aquelles Comunitats i Ciutats Autònomes que tinguin encomanades a dos òrgans o ens diferents les funcions d'aplicació dels tributs i les de disseny o interpretació de la normativa autonòmica podran designar dos representants, si bé disposaran d'un només vot.

Precisió: tingui-se en compte que l'article 1.8 del Reial decret 352/2011, d'11 de març (BOE de 12 de març) va suprimir la Secretaria General de Finançament Territorial i que el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre), va suprimir en el seu article 4.3, entre altres òrgans directius, la Secretaria General d'Hisenda i la Inspecció General del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Avui dia vegeu el Reial decret 139/2020, de 28 de gener, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials (BOE de 29 de gener), que inclou com a òrgan directiu de la Secretaria d'Estat d'Hisenda de la que depèn  la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local i, dins l'actual Subsecretaria d'Hisenda i Funció Pública, a la Inspecció General.

Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària

Els Consells Territorials per a la Direcció i Coordinació de la Gestió Tributària són òrgans col·legiats integrats per representants de l'Administració Tributària de l'Estat i de la Comunitat Autònoma o de la Ciutat amb Estatut d'Autonomia de què es tracti als que correspon coordinar la gestió dels tributs cedits en el seu respectiu àmbit territorial.

Aquests consells estan compostos per quatre representants de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i quatre de la respectiva Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia. Existiran tants suplents com a titulars, que actuaran en cas d'absència o vacant d'algun d'aquests últims.