Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Exempcions en rendiments de treball

• Dietes

Normativa: Arts. 17.1.d) Llei IRPF i 9 Reglament  IRPF

Les dietes i assignacions per a despeses de viatge exceptuats de gravamen.

Vegeu l'apartat sobre "Consideració fiscal de les dietes i assignacions per a despeses de viatge" en el Capítol 3 d'aquest manual.

• Rendiments de treball en espècie exemptes

Les rendes en espècie que, d'acord amb l'article 42.3 de la Llei de l'IRPF, tenen la consideració de rendiments del treball exempts.

Vegeu sobre això l'apartat sobre "Rendiments de treball en espècie exemptes" en el Capítol 3 d'aquest manual.

• Rendiments de treball dels tripulants de vaixells canaris

Normativa: Arts 73.2 i 3; 75.1 i 3 Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias (BOE de 7 de juliol).

Està exempta el 50 per 100 dels ingressos íntegres procedents del treball personal meritats amb motiu de la navegació pels tripulants de vaixells inscrits en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres de les Canarias i de vaixells adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre aquestes i la resta del territori nacional, sempre que aquests tripulants siguin contribuents de l'IRPF.

Tractant-se de vaixells adscrits a serveis regulars de passatgers entre ports de la Unió Europea, l'exempció anterior únicament resultarà d'aplicació als tripulants que siguin nacionals d'algun Estat membre de la Unió Europea o d'algun dels Estats Part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

Així mateix, des de l'1 de gener de 2021, aquest incentiu és aplicable també als tripulants, contribuents de l'IRPF, dels vaixells d'empreses navilieres inscrites en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres que estiguessin registrats en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, perquè en aquests casos, per tal d'adequar el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a les Directrius comunitàries sobre ajuts ofertes al transport marítim, contingudes en la Comunicació C (2004) 43 de la Comissió Europea, s'ha establert que aquests vaixells tenen la consideració d'inscrits en el Registre Especial, sempre que compleixin amb els mateixos requisits i condicions que els inscrits.

Important: l'aplicació de l'exempció per als “Rendiments del treball dels tripulants de determinats vaixells de pesca”, que recull la disposició addicional quaranta-unena de la Llei de l'IRPF, està condicionada a la seva compatibilitat amb l'ordenament comunitari, circumstància que implica que la mateixa ha d'aprovar-se per la Unió Europea. En la mesura en què aquest fet encara no s'ha produït, no és aplicable el 2022.

• Rendiments de treball percebuts de l'Organització Internacional de Comissions de Valors

Normativa: Disposició addicional tercera Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE de 30 de desembre)

Estan exempts els rendiments del treball percebuts de l'Organització Internacional de Comissions de Valors, en la seva condició d'associació d'utilitat pública, pel secretari general, el personal directiu i el personal laboral que desenvolupin una activitat directament relacionada amb l'objecte estatutari de l'organització.

• Rendiments de treball percebuts de Consell Internacional de Supervisió Pública d'estàndards d'auditoria, ètica professional

Normativa: Disposició addicional segona Llei 4/2006, de 29 de març (BOE de 30 de març)

Estan exempts els rendiments del treball rebuts del Consell Internacional de Supervisió Pública d'estàndards d'auditoria, ètica professional i matèries relacionades percebuts pel secretari General, el personal directiu i el personal laboral que desenvolupin una activitat directament relacionada amb el seu objecte estatutari.

Aquesta exempció no resulta aplicable quan les persones físiques a les que es refereix la mateixa ostentin la nacionalitat espanyola o tinguessin la seva residència en territori espanyol amb anterioritat a l'inici de l'acompliment de l'activitat relacionada en el Consell.