Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

20. Ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C

Normativa: Art. 7.s) Llei IRPF

Estan exemptes els ajuts econòmics a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l'hepatitis C, com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic, regulades en l'article 2 de la Llei 14/2002, del 5 de juny (BOE de 6 de juny).

Aquesta ajuda consisteix en  la percepció, per una sola vegada, de  18.030,36 euros, i és  compatible amb  qualsevol pensió pública que el beneficiari tingués dret a percebre.

D'acord amb l'article 1 de la Llei 14/2002, del 5 de juny, es consideren beneficiaris d'aquests ajuts socials:

  1. Les persones hemofíliques o amb unes altres coagulopaties congènites que, havent desenvolupat l'hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut tractament amb concentrats de factors de coagulació en l'àmbit del sistema sanitari públic, estiguin incloses en el cens definitiu previst en l'article 80 de la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.

  2. En cas que hagin mort les persones incloses en el cens, poden percebre l'ajuda social:

    • els fills menors d'edat i majors incapacitats, per parts iguals,

    • en defecte d'ells, el cònjuge no separat legalment o, si escau, la persona que hagués vingut convivint amb el mort de manera permanent amb anàloga relació d'afectivitat a la del cònjuge, durant com a mínim els dos anys anteriors al moment de la defunció,

    • a falta dels anteriors, els pares de les persones difuntes.

El procediment per a la tramitació i concessió d'aquests ajuts econòmiques es regula en el Reial decret 377/2003, de 28 de març (BOE de 29 de març).