Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A) Beques per cursar estudis reglats

A.1. Beques que inclou

Estan exemptes les següents beques :

 • Les beques públiques.

 • Les beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Les beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social.

A.2. Finalitat per a la qual es concedeix

Quan siguin percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l'estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu.

A  Espanya, els ensenyaments que ofereix el sistema educatiu són les  d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional (de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior),  ensenyament universitari (que al seu torn és de grau, màster o doctorat) i ensenyament de règim especial  que pot ser artística, d'idiomes i esportiva. Vegeu sobre això l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE de 4 de maig) i Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE de 30 d'octubre).

A.3. Requisits i condicions per a la seva aplicació

 • Tractant-se de beques públiques percebudes per cursar estudis reglats, l'exempció està condicionada al fet que la concessió de les mateixes s'ajusti als principis de mèrit i capacitat, generalitat i no discriminació en les condicions d'accés i publicitat de la convocatòria.

  En cap cas estan exemptes els ajuts per a l'estudi concedits per un Ens Públic en la que els destinataris siguin exclusiva o fonamentalment els seus treballadors o els seus cònjuges o parents, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament, dels mateixos.

 • Tractant-se de beques concedides per les entitats sense fins lucratius i les fundacions bancàries anteriorment esmentades, s'entendran complerts els principis anteriors quan concorrin els següents requisits:

  a. Que els destinataris siguin col·lectivitats genèriques de persones, sense que pugui establir-se limitació alguna respecte dels mateixos per raons alienes a la pròpia naturalesa dels estudis a realitzar i les activitats pròpies del seu objecte o finalitat estatutària.

  b. Que l'anunci de la Convocatòria es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i, bé en un periòdic de gran circulació nacional, bé en la pàgina web de l'entitat.

  c. Que l'adjudicació es dugui a terme en règim de concurrència competitiva.

A.4. Imports exempts

L'import exempt assolirà els costos de matrícula, o quantitats satisfetes per un concepte equivalent per poder cursar tals estudis, i d'assegurança d'accidents corporals i assistència sanitària del que sigui beneficiari el becari i, si escau, el cònjuge e fill del becari sempre que no posseeixin cobertura de la Seguretat Social.

Addicionalment, una dotació econòmica, com a màxim, de:

 • 6.000 euros anuals, amb caràcter general, si es tracta de beques d'estudis fins al segon cicle universitari.

 • Aquest últim import s'eleva fins a un màxim de 18.000 euros anuals, quan la dotació econòmica tingui per objecte compensar despeses de transport i allotjament.

 • 21.000 euros anuals quan els estudis fins al segon cicle universitari es realitzin a l'estranger.

Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de tercer cicle, estarà exempta la dotació econòmica fins a un import màxim de :

 • 21.000 euros anuals, amb caràcter general.

 • 24.600 euros anuals, quan es tracti d'estudis a l'estranger.

Quan la durada de la beca sigui inferior a l'any natural, la quantia màxima exempta serà la part proporcional que correspongui.