Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

B) Beques de formació d'investigadors

B.1. Beques  i finalitats per a les quals es concedeix l'exempció

Comprèn

a) Beques concedides per a investigació en l'àmbit descrit pel Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació (BOE de 3 de febrer ) quan es tracti de:

 • Beques públiques.

 • Beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social.

Aquestes beques  estaran  exempta sempre que  el programa d'ajuts a la investigació hagi estat reconegut i inscrit en el Registre general de programes d'ajuts a la investigació a què es refereix l'article 3 del Reial Decret Esmentat 63/2006.

En cap cas tindran la consideració de beca les quantitats satisfetes en el marc d'un contracte laboral.

En relació amb  aquesta exempció assenyalar  que el Reial decret 63/2006 (actualment derogat) era d'aplicació a qualsevol programa d'ajuda dirigit al desenvolupament d'activitats de formació i especialització científica i tècnica independentment de la naturalesa pública o privada de l'entitat convocant i que, segons el que estableix el seu article 2, el seu àmbit d'aplicació venia  delimitat pel compliment de determinats requisits, entre d'altres, els següents:

 • S'exigia que els becaris fossin graduats universitaris.

 • Les beques havien d'orientar-se al desenvolupament d'activitats de formació i especialització científica i tècnica.

 • Les beques havien de concedir-se respectant els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en la concessió dels ajuts corresponents.

 • Els programes havien de requerir la dedicació del personal investigador en formació a les activitats de formació i especialització científica o tècnica objecte dels ajuts, sens perjudici del que estableix l'article 7 c) de l'esmentat Reial decret.

No estaven incloses dins la beca l'activitat en entitats dels graduats universitaris beneficiaris d'ajuts dirigits al desenvolupament i especialització científica i tècnica no vinculades a estudis oficials de doctorat.

Afegir que el Reial Decret Esmentat 63/2006 ha estat derogat pel Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació (BOE de 15 de març).

Segons el seu article 1, el Reial decret 103/2019 “té per objecte desenvolupar el règim jurídic de la relació laboral establerta mitjançant el contracte predoctoral previst en l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, quan se subscriu entre el personal investigador predoctoral en formació i les entitats públiques recollides en l'article 20.2 d'aquesta llei, o les privades a què es refereix la disposició addicional primera de la mateixa."

Així mateix, l'article 2 del Reial decret 103/2019 disposa que:

“1. Aquest reial decret serà d'aplicació a qualsevol contractació doctoral segons la modalitat i condicions definides en l'article anterior, independentment de la naturalesa pública o naturalesa privada de l'entitat contractant. Totes les contractacions s'adequaran a les previsions del contracte predoctoral de la qual regulació bàsica es conté en la Llei 14/2011, d'1 de juny, i que es desenvolupa en aquest reial decret.

2. La contractació doctoral segons la modalitat i condicions definides en l'article anterior haurà de respectar els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat en la concessió dels ajuts o en els processos selectius corresponents.

3. No estarà inclosa en aquest reial decret l'activitat de les persones en possessió del títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o grau universitari beneficiàries d'ajuts dirigits al desenvolupament i especialització científica i tècnica no vinculades a estudis oficials de doctorat, o que hagin estat contractades sota qualsevol altra modalitat diferent de la modalitat doctoral de l'article 21 de la Llei 14/2011, d'1 de juny.”.

b) Beques atorgades amb finalitats d'investigació  a  funcionaris i altre personal al servei de les Administracions Públiques i al personal docent i investigador de les universitats, quan es tracti de:

 • Beques públiques.

 • Beques concedides per les entitats sense fins lucratius a les que sigui d'aplicació el règim especial regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

 • Beques concedides per les fundacions bancàries regulades en el Títol II de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries en el desenvolupament de la seva activitat d'obra social.

B.2. Requisits per a la seva aplicació

 • Per a les beques assenyalades en la lletra a) de l'apartat anterior, quan es tracti de  beques públiques  la concessió s'ha d'ajustar als principis de mèrit i capacitat, generalitat i no discriminació en les condicions d'accés i publicitat de la convocatòria

 • Per a les beques assenyalades en la lletra b) de l'apartat anterior  les bases de la convocatòria hauran de preveure com a requisit o mèrit, de manera expressa, que els destinataris siguin funcionaris, personal al servei de les Administracions Públiques i personal docent i investigador de les Universitats.

  Això no significa que tots els beneficiaris de la beca han de tenir la condició de  funcionari  o  personal  al servei de les Administracions Públiques o de personal docent  i investigador de les universitats, si bé seran només aquests últims els que es beneficiaran de l' exempció.

  L'ens convocant, quan atorga la beca, coneix i ha valorat aquesta circumstància. En aquest sentit l'exempció no pot quedar condicionada a la ulterior acreditació de la pertinença a alguna d'aquestes categories, doncs això implicaria que la condició de beneficiari de la beca poc o res no ha de veure amb la condició de funcionari o professor d'universitat.

 • Per a les beques tant de la lletra  a) com de la lletra  b) de l'apartat anterior, quan  siguin concedides per les entitats sense fins lucratius i les fundacions bancàries anteriorment esmentades, han de  concórrer els següents requisits:

  - Que els destinataris siguin col·lectivitats genèriques  de persones, sense que  puguin establir-se limitació alguna respecte dels mateixos per raons alienes a la pròpia naturalesa  les activitats pròpies del seu objecte o finalitat estatutària.

  - Que l'anunci de la Convocatòria  es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i, bé en un periòdic de gran circulació nacional, bé en la pàgina web de l'entitat.

  - Que l'adjudicació es dugui a terme  en règim de concurrència competitiva.

B.3. Import exempt

L'exempció assolirà la totalitat de la dotació econòmica derivada del programa d'ajuda del que sigui beneficiari el contribuent.

La dotació econòmica exempta inclourà els ajuts complementaris que tinguin per objecte compensar les despeses de locomoció, manutenció i estada derivats de l'assistència a fòrums i reunions científiques, així com la realització d'estades temporals en universitats i centres d'investigació diferents dels de la seva adscripció per completar, en ambdós casos, la formació investigadora del becari.

Important: "Beques per a investigació en l'àmbit descrit pel Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació".

Tingui-se en compte que  el Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació,  va derogar, amb efectes des del 16 de març de 2019, el Reial decret 63/2006, de 27 de gener, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador en formació.