Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre resum

Causa d'extinció del contracte de treballEstatut dels treballadorsIndemnització exempta IRPF
Dies de salari per cada any de serveiMàxim de mensualitats
Acomiadament improcedent
Acomiadament improcedent amb contracte subscrit a partir de 12-02-2012 33 24 SI
Acomiadament improcedent amb contracte subscrit anterior al 12-02-2012 (Règim transitori) 45/33 42 SI
Per voluntat del treballador
Cessament del treballador NO NO
Rescissió del contracte per trasllat de centre de treball que impliqui canvi de residència 20 12 SI
Rescissió del contracte per modificació perjudicial de jornada, horari o règim de treball a torns 20 9 SI
Rescissió de contracte per modificació que redundi en perjudici de la formació professional o menyscabament de la dignitat del treballador 45/33 42 SI
Acomiadaments col·lectius (Causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i força major)
ERO aprovat abans del 08-03-2009 20 12 SI
ERO en tramitació o amb vigència en la seva aplicació a 12 de febrer de 2012 (Llei de l'IRPF, disposició transitòria 22a) 45 42 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent anterior a 12 de febrer de 2012.
Acomiadament col·lectiu des de 12-02-2012 33
45/33 (Règim transitori)
42 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent (33 dies/24 mensualitats o règim transitori).
Causes objectives
Produïts abans del 08-03-2009 20 12 SI
Contracte de foment a la contractació indefinida celebrades amb anterioritat a l'12-2-2012 (extinció per causes objectives, declarada o reconeguda com improcedent) (Estatut dels Treballadors, disposició transitòria 11a) 33 24 SI
Acomiadament objectiu des de 12-02-2012 (article 52 Estatut dels Treballadors excepte lletra c) 20 12 SI
Acomiadament objectiu  per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i força major (art. 52.c) Estatut dels Treballadors) 20 12 SI: quantia obligatòria per a l'acomiadament improcedent (33 dies/24 mensualitats o règim transitori).
Defunció, invalidesa o jubilació de l'empresari 1 mes en total NO SI
Contractació temporal 8-12 NO NO
Derivades de l'extinció de relacions laborals especials
Personal d'alta direcció
Desistiment de l'empresari 7 6 SI
Acomiadament improcedent 20 12 SI
Esportistes professionals 2 mesos NO SI
Empleats del servei de la llar familiar
Desistiment amb contracte concertat des de 01-01-2012 12 6 SI
Desistiment amb contracte concertat abans de 01-01-2012 7 6 SI
Acomiadament improcedent 20 12 SI