Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A) Quantia exempta: Límits

Estan exemptes les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, amb els següents límits:

A. Fins a la quantia establerta com a obligatòria en l'Estatut dels Treballadors, en les seves normes reglamentàries de desenvolupament, o  si escau, en la normativa reguladora de l'execució de sentències.

No obstant això, assenyalar que el propi article 7.e) de la Llei de l'IRPF estableix, com  es veurà més endavant, una excepció en el cas d'acomiadaments col·lectius per als quals es preveu una exempció major a la quantia indemnitzatòria establerta com a obligatòria en l'Estatut dels Treballadors.

Ara bé, per declarar exemptes les indemnitzacions per acomiadament improcedent o cessament fins a la quantia establerta com a obligatòria en l'Estatut dels Treballadors hem de diferenciar entre els acomiadaments produïts fins al 7 de juliol de 2012 i els que s'originen amb posterioritat a aquesta data:

  • En els acomiadaments produïts fins al 7 de juliol de 2012 estan exemptes les indemnitzacions per acomiadament quan l'empresari així el reconegui en el moment de la comunicació de l'acomiadament o en qualsevol altre anterior a l'acte de conciliació, sempre que la quantia de la indemnització no excedeixi la que hagués correspost en cas que aquest hagués estat declarat improcedent, i no es tracti d'extincions de mutu acord en el marc de plans o sistemes col·lectius de baixes incentivades (disposició transitòria vint-i-dosena de la Llei de l'IRPF ).

  • En els acomiadaments produïts amb posterioritat al 7 de juliol de 2012, només estan exemptes les indemnitzacions reconegudes en acte de conciliació o en resolució judicial.

    • A aquests efectes ha de tenir-se en compte que l'article 63 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social exigeix, com a requisit previ per a la tramitació del procés judicial, que es dugui a terme un intent de conciliació o, si escau, de mediació davant el servei administratiu corresponent (que s'estableixi en cada Comunitat Autònoma) o davant l'òrgan que assumeixi aquestes funcions que podrà constituir-se mitjançant els acords interprofessionals o els convenis col·lectius als que es refereix l'article 83 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com mitjançant els acords d'interès professional als que es refereixen l'article 13 i l'article 18.1 de la Llei de l'Estatut del treball autònom.

Precisió: El text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, és l'aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (BOE de 24 d'octubre).

B. No obstant això, l'import de la indemnització exempta tindrà com a límit màxim la quantitat de 180.000 euros. Per tant, encara que la indemnització total no excedeixi l'estipulat en l'Estatut dels Treballadors o en les seves normes de desenvolupament, si se superen els 180.000 euros, l'excés estarà sotmesa tributació, amb les excepcions que a continuació s'indiquen:

Excepcions:

Normativa: Disposició transitòria vint-i-dosena.3 Llei IRPF.

Aquest límit de 180.000 euros no serà aplicable:

  • A les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 1 d'agost de 2014.

  • A les indemnitzacions pels acomiadaments que es produeixin a partir d'aquella data quan derivin d'un expedient de regulació d'ocupació aprovat, o un acomiadament col·lectiu en el que s'hagués comunicat l'obertura del període de consultes a l'autoritat laboral, amb anterioritat a 1 d'agost de 2014.

Important: quan l'import de la indemnització que es percebi superi la quantia que, en cada cas, teniu el caràcter d'obligatòria o el límit màxim de 180.000 euros, l'excés no està exempt de l'IRPF i haurà de declarar-se com a rendiment del treball personal, sens perjudici que pugui resultar aplicable, si escau, la reducció legalment establerta per a rendiments del treball generats en un termini superior a dos anys.