Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

G) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció del contracte de treball per causes objectives

Normativa: Art. 52 Estatut dels Treballadors

En els acomiadaments per alguna de les causes objectives a què es refereix l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors, estarà exempta la indemnització percebuda que no superi l'import de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.

A aquests efectes, les causes objectives a què es refereix l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors i per les quals el contracte pot extingir-se amb una indemnització exempta de 20 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats són les següents:

  • Per ineptitud del treballador coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació efectiva en l'empresa. La ineptitud existent amb anterioritat al compliment d'un període de prova no podrà al·legar-se amb posterioritat a aquest compliment.

  • Per manca d'adaptació del treballador a les modificacions tècniques operades en el seu lloc de treball, quan aquests canvis siguin raonables. Prèviament l'empresari haurà d'oferir al treballador un curs dirigit a facilitar l'adaptació a les modificacions operades. El temps destinat a la formació es considerarà en qualsevol cas temps de treball efectiu i l'empresari abonarà al treballador el salari mitjà que vingués percebent. L'extinció no podrà ser acordada per l'empresari fins que hagin transcorregut, com a mínim, dos mesos des que es va introduir la modificació o des que va finalitzar la formació dirigida a l'adaptació.

  • En el cas de contractes per temps indefinit concertats directament per entitats sense ànim de lucre per a l'execució de plans i programes públics determinats, sense dotació econòmica estable i finançats per les Administracions Públiques mitjançant consignacions pressupostàries o extrapressupostàries anuals conseqüència d'ingressos externs de caràcter finalista, per la insuficiència de la corresponent consignació per al manteniment del contracte de treball de què es tracti.

A diferència de l'anterior, quan el contracte s'extingeixi per  les causes establertes en la lletra c) de l'article 52 de l'Estatut dels Treballadors, això és, quan concorri alguna de les  causes econòmiques,  tècniques, organitzatives,  de producció o per força major previstes en l'article 51.1 de l'Estatut dels Treballadors i afecti a un número inferior de treballadors de l'establert en aquest article, quedarà exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per a l'acomiadament improcedent (33 dies per any de servei fins a un màxim de 24 mensualitats amb l'aplicació, si escau, del règim transitori per a contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012).

En aquest sentit, ha d'indicar-se que l'acomiadament col·lectiu i l'acomiadament objectiu responen a les mateixes causes econòmiques,  tècniques, organitzatives i de producció i naturalesa. La diferència únicament radica en el nombre de treballadors afectats. Quan l'extinció afecti a un nombre de treballadors igual o superior a l'establert en l'article 51.1 de l'Estatut dels Treballadors s'haurà de seguir el procediment previst en aquest article per a l'acomiadament col·lectiu.