Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C) Indemnitzacions exemptes derivades d'acomiadaments qualificats d'improcedents

Normativa: Art. 56 i la disposició transitòria onzè Estatut dels Treballadors.

Estan exemptes les indemnitzacions que no superin els següents imports:

a. En acomiadaments declarats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012: 45 dies de salari, per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 42 mensualitats.

b. En acomiadaments que es declarin des del 12 de febrer de 2012 cal distingir:

  • Per a contractes subscrits a partir del 12 de febrer de 2012: 33 dies de salari per any de servei, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de 24 mensualitats.

  • Per a contractes formalitzats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 : La suma de les següents quantitats:

    1. Indemnització corresponent al període anterior al 12 de febrer: 45 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis anterior a aquesta data, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any.

    2. Indemnització corresponent al període posterior al 12 de febrer: 33 dies de salari per any de servei pel temps de prestació de serveis posterior, prorratejant-se igualment per mesos els períodes de temps inferiors a un any.

    L'import indemnitzatori resultant no podrà ser superior a 720 dies de salari, llevat que del càlcul de la indemnització pel període anterior al 12 de febrer de 2012 resultés un nombre de dies superior, cas en què s'aplicarà aquest com a import indemnitzatori màxim, sense que aquest import pugui ser superior a 42 mensualitats, en cap cas.

Els contractes de foment de la contractació indefinida celebrats amb anterioritat al 12 de febrer de 2012 continuaran regint-se per la normativa a empara del qual es van concertar.

El contracte per al foment de la contractació indefinida es regulava en la derogada actualment disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, Mesures Urgents de Reforma del Mercat de Treball

No obstant això, en cas d'acomiadament disciplinari, la indemnització per acomiadament improcedent es calcularà conforme a l'assenyalat anteriorment.

En el Capítol 3, pot consultar-se en el cas  pràctic  un exemple del tractament de la indemnització derivada d'acomiadament qualificat d'improcedent.