Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

H) Indemnitzacions exemptes derivades de l'extinció de relacions laborals especials

a. Personal d'alta direcció

Normativa: Arts. 2.1.a) Estatut dels Treballadors i 11 Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció (BOE de 12 d'agost)

En el cas de personal d'alta direcció el contracte de treball pot extingir-se per les causes i mitjançant els procediments previstos en l'Estatut dels Treballadors, llevat de les següents especialitats que estableix l'article 11 del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost:

  1. Extinció del contracte per desistiment de l'empresari. 

    En aquests casos l'alt directiu tindrà dret a les indemnitzacions pactades en el contracte i, a falta de pacte, la indemnització serà equivalent a set dies del salari en metàl·lic per any de servei amb el límit de sis mensualitats.

    La quantia de la indemnització fixada per a aquests supòsits (7 dies amb un màxim de 6 mensualitats ) es considera com mínima obligatòria i, per això, exempta en l'IRPF, d'acord amb el criteri interpretatiu fixat en la Sentència del Tribunal Suprem  número 1528/2019, de 5 de novembre, de la  Secció Segona de la  Sala Contenciosa Administrativa (ROJ: STS 3678/2019).

    Precisar que l'errada de la Sentència número 1528/2019 es basa en la doctrina establerta en la sentència del Ple de la Sala Social del Tribunal Suprem de 22 d'abril de 2014 (Recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 1197/2013) que va considerar que la indemnització de set dies del salari en metàl·lic per any de servei amb el límit de sis mensualitats que fixa l'article 11.1 Reial decret 1382/1985, és un "mínim  de dret necessari, no disponible" i, per això, obligatori, fins i tot en els casos en què s'hagués pactat l'extinció del contracte sense indemnització.

  2. En el supòsit d'acomiadament declarat improcedent,  i d'acord amb el criteri interpretatiu anterior,  es considera exempta la part d'indemnització que no superi la quantia mínima obligatòria prevista en l'apartat 2 de l'esmentat article 11 del Reial decret 1382/1985, d'1 d'agost (20 dies de salari en metàl·lic per any de servei i fins a un màxim de 12 mensualitats).

b. Esportistes professionals

Normativa: Arts. 2.1.d) Estatut dels Treballadors i 15 Reial decret 1006/1985, de 26 de juny pel qual es regula la relació laboral especial dels esportistes professionals (BOE de 27 de juny)

En cas d'acomiadament improcedent, l'esportista professional amb relació laboral especial (Reial decret 1006/1985, de 26 de juny), tenen dret a una indemnització mínima garantida de com a mínim dues mensualitats de les seves retribucions periòdiques, més la part proporcional corresponent dels complements de qualitat i quantitat de treball percebuts durant l'últim any, prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any.

La indemnització percebuda per aquests es considera que gaudeix de l'exempció de l'article 7.e) de la Llei de l'IRPF fins a l'import  que correspongui a aquest límit (dos mesos per any treballat ).

c. Empleats del servei de la llar familiar

Normativa: Arts. 2.1.b) Estatut dels Treballadors i 11 Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar (BOE de 17 de novembre)

En el cas empleats del servei de la llar familiar (relació laboral de caràcter especial regulada en el Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre) cal distingir la causa del cessament o acomiadament:

Si el contracte s'extingeix per desistiment de l'ocupador, la indemnització exempta és:

  • Per als contractes celebrats a partir de l'1 gener de 2012, de 12 dies naturals per any de servei, amb el límit de 6 mensualitats.

  • Per als contractes anteriors a aquella data, de 7 dies per any amb el límit de 6 mensualitats.

Si es tracta d'acomiadament improcedent, la indemnització exempta serà de 20 dies naturals per any de servei, amb el límit de 12 mensualitats.