Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

7. Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives

Normativa: Art. 7.g) Llei IRPF

Estan exemptes les pensions per inutilitat o incapacitat permanent del règim de classes passives, sempre que la lesió o malaltia que hagués estat causa de les mateixes inhabilités per complet al perceptor de la pensió per a qualsevol professió o ofici.

Tingui-se en compte que d'acord amb el que preveu l'Ordre de la Presidència de Govern de 22 de novembre de 1996, per la qual s'estableix el procediment per a l'emissió dels dictàmens mèdics a l'efecte del reconeixement de determinades prestacions de Classes Passives (BOE de 23 de novembre), en els supòsits de jubilació per incapacitat permanent per al servei, ha de constar si la lesió o procés patològic del funcionari, a més d'incapacitar-li per a les funcions pròpies del seu Cos, li inhabilita per complet per a qualsevol professió o ofici i, si escau, si necessita l'assistència d'una altra persona per a la realització dels actes més essencials de la vida.