Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

12. Premis literaris, artístics o científics rellevants declarats exempts per l'Administració tributària i premis Princesa d'Astúries

Normativa: Arts. 7.l) Llei IRPF i 3 Reglament  IRPF.

Vegeu també Ordre EHA/3525/2008, de 20 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la declaració de l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics (BOE de 5 de desembre).

A. En general

Tindrà la consideració  de premi literari, artístic o científic rellevant la concessió de béns o drets a una o diverses persones, sense contraprestació, en recompensa o reconeixement al valor d'obres literàries, artístiques o científiques, així com al mèrit de la seva activitat o tasca, en general, en tals matèries.

Perquè es declarin exempts els premis han de complir les següents condicions :

a. La seva convocatòria  haurà de reunir els següents requisits que estableix l'article 3.3º del Reglament de l'IRPF, que són:

  • Tenir caràcter nacional o internacional.

  • No establir limitació alguna respecte als concursants per raons alienes a la pròpia essència del premi.

  • Que el seu anunci es faci públic en el Butlletí Oficial de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i en, com a mínim, un periòdic de gran circulació nacional (llevat que es tracti de  premis que es convoquin a l'estranger o per Organitzacions Internacionals). 

b. El premi haurà de concedir-se respecte d'obres executades o activitats desenvolupades amb anterioritat a la seva convocatòria, quedant per això excloses d'aquesta exempció les beques, ajuts i, en general, les quantitats destinades al finançament previ o simultani d'obres o treballs relatius a matèries literàries, artístiques o científiques.

c. L'exempció dels premis literaris, artístics o científics rellevants haurà d'haver estat declarada  de manera expressa  pel Director del Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a través del procediment que regula l'Ordre EHA/3525/2008, de 20 de novembre, per la qual s'estableix el procediment per a la declaració de l'exempció de l'IRPF de determinats premis literaris, artístics o científics (BOE de 5 de desembre).

La declaració de l'exempció tindrà validesa per a successives convocatòries sempre que aquestes no modifiquin els termes que haguessin estat presos a l'efecte de concedir l'exempció. Si en les successives convocatòries es modifiquessin aquests termes, o s'incomplís algun dels requisits exigits per a la seva aplicació es declararà la pèrdua del dret a la seva aplicació.

La relació de premis literaris, artístics o científics declarats exempts per l'Agència Tributària pot ser consultada en la pàgina sede.agenciatributaria.gob.es

B. Els premis "Princesa d'Astúries"

Es declaren exempts els premis "Princesa d'Astúries", en les seves diferents modalitats, atorgats per la Fundació Princesa d'Astúries.