Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

27. Prestacions i ajuts familiars percebudes de qualsevol de les Administracions públiques, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.

Normativa: Art. 7.z) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions i ajuts familiars percebudes de qualsevol de les Administracions Públiques, ja siguin vinculades a naixement, adopció, acolliment o atenció de fills menors.

Les prestacions regulades pel Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per atenció de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, es consideren rendes exemptes.

Es considera també exempta la prestació econòmica per exercici corresponsable de l'atenció del lactant que regulen els articles 183 a 185 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre.

Per delimitar adequadament aquesta exempció tingui-se en compte l'exempció que es preveu per a les  retribucions per maternitat o paternitat i assimilades i les familiars no contributives  en l' article 7.h) de la Llei de l'IRPF.