Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Prestacions i pensions per actes de terrorisme

Normativa: Art. 7.a) Llei IRPF

Estan exemptes:

 1. Les prestacions públiques extraordinàries per actes de terrorisme i les pensions derivades de medalles i condecoracions concedides per actes de terrorisme.

  A aquests efectes  tenen aquesta consideració, entre altres:

  • Les pensions extraordinàries motivades per actes de terrorisme concedides en el sistema de la Seguretat Social que regula el Reial decret 1576/1990, de 7 de desembre (BOE de 8 de desembre).

  • Les pensions extraordinàries causades per actes de terrorisme que regula el Reial decret 851/1992, de 10 de juliol (BOE d'1 d'agost).

   Aquest Reial decret va venir a regular les previsions legals en matèria de pensions extraordinàries per actes terroristes que estaven pendents de desplegament reglamentari. D'una part, en el Règim de Classes Passives de l'Estat, per a aquells supòsits en els que la inutilitat o la defunció de la víctima està desvinculat de l'acte de servei, o de la seva condició de funcionari, així com en el gestionat per la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local, i d'una altra, establint el règim jurídic de les causades pels qui, no accedint al dret a pensió extraordinària en qualsevol règim públic de Seguretat Social, perdin la vida o pateixin lesions permanents de caràcter invalidant com a conseqüència d'accions de terrorisme. Al costat de l'esmentat objectiu fonamental, el Reial decret va recopilar tota la legislació vigent que s'havia anat produint en pensions extraordinàries per actes de terrorisme per tal de plasmar en una mateixa disposició el dispers marc normatiu en la matèria dins el Règim de Classes Passives de l'Estat, en ordre a la seva racionalització i sistematització.

  • Les indemnitzacions i ajuts econòmics establertes en la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terrorisme (BOE de 9 d'octubre) d'acord amb el que estableix el seu article 13.

   L'esmentada Llei 32/1999 cregui, per tal d'honrar a les víctimes del terrorisme, la Real Ordre de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme, regulada en els articles 4 i 4 bis, distinció honorífica respecte de la que no es reconeix pensió alguna i que es concedeix als morts, ferits o segrestats en actes terroristes. El Reial decret 1974/1999, de 23 de desembre, va aprovar el Reglament de la Real Ordre de Reconeixement Civil a les Víctimes del Terrorisme.

   El Reial decret 1912/1999, de 17 de desembre, va aprovar el Reglament d'execució de la Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terrorisme.

   El Reial decret 288/2003, de 7 de març, va aprovar el Reglament d'ajuts i rescabalaments a les víctimes de delictes de terrorisme, substituint i derogant a l'anterior Reial decret 1211/1997, de 18 de juliol.

   El Reial Decret llei 6/2006, de 23 de juny, va permetre que poguessin ser beneficiaris de pensions extraordinàries per actes de terrorisme, tant en el Sistema de Seguretat Social com en el Règim de Classes Passives de l'Estat, aquelles persones que fins i tot mantenint anàloga relació d'afectivitat no tinguessin la condició de cònjuge del mort per tal causa.

  • Les prestacions delimitades en l'article 14 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme (BOE de 23 de setembre), en concepte danys personals i materials, responsabilitat civil, protecció social i pensions extraordinàries, derivats d'actes terroristes,  en virtut del que disposa el seu article 16 i en el 7.a) de la llei de l'IRPF.

   L'àmbit temporal d'aplicació de La Llei 32/1999, de 8 d'octubre, de Solidaritat amb les Víctimes del Terrorisme (BOE de 9 d'octubre) s'ha estès, amb vigència indefinida, als fets esdevinguts a partir d'1 de gener de 2009. Vegeu la disposició final catorzena de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2009 (BOE de 24 de desembre).

   El Reial decret 671/2013, de 6 de setembre (BOE de 18 de setembre. Correcció d'errors de 19 de setembre) va aprovar el  Reglament de la Llei 29/2011.

  La pensió annexa a la la Cruz amb distintiu vermell de l'Ordre del Mèrit de la Guàrdia Civil percebuda per una persona física pot beneficiar-se de l'exempció de l'article 7.a) de la Llei de l'IRPF, únicament en aquells casos en els que quedi degudament acreditat que tal condecoració ha estat atorgada per actes de terrorisme, ja sigui com a conseqüència de l'execució d'actes terroristes com arran de les tasques de prevenció de tals actes. (Resolució del TEAC de 26 d'abril de 2022, Reclamació número 00/08956/2021, recaiguda en recurs d'alçada per a la unificació de criteri).

 2. Així mateix, es declaren exemptes les pensions excepcionals derivades d'atemptats terroristes reconegudes en el Reial Decret llei 6/2006, de 23 de juny (BOE de 24 de juny).